Umusa wami sungidingele inkathazo empilweni yami

Umusa wami sungidingele inkathazo empilweni yami

Silo Pumulani Mpofu

LIYATSHO iBhayibhili encwadini kaMarko 12: 31 ukuthi “thanda umakhelwana wakho njengokuba uzithanda lawe”.

Bakhona phakathi kwethu abalalo uthando kwabanye bethu nxa sihlezi njengezakhamizi esigabeni. Kodwa-ke kwesinye isikhathi lokho esikwenza ngothando lwethu lonke sikhululekile kusuka kube lobunzima nxa sekuvela okunye okungaphezu kwamandla ethu noma ebesingakwazi okumele sikwenze.

ETrinity Project kule iviki sixoxisane loMpho Sebata ovela eGwanda. UMpho ngumama oleminyaka engamatshumi amahlanu (50) uhlala eNkulumane 12, usivakatshela nje ukhathazekile akasakwazi ukuthi enzeni ngesimo asehlangane laso mayelana lomntwana okumele athathiswe incwadi yokuzalwa.

Ekuxoxisaneni loMpho sathola ukuthi eminyakeni elitshumi edluleyo kade eyakhisane lomakhelwane wakhe uMelody Ndou. UMelody Ndou ubehlala labantwana bakadadewabo abangamantombazane ababili. Laba bantwana kade batshiywa ngunina ethi uyadinga umsebenzi eSigodini kusukela lapho akazange alugxobe lapho. Basala nje kanjalo abantwana lencwadi zokuzalwa kabalazo.

Dukuduku lonina omncane wabantwana ngosekuthwa useye eGoli etshiya laba bantwana bebodwa endlini. Ngaleso sikhathi umntwana omdala ubeleminyaka elitshumi lanhlanu okuthiwa nguSihle Ndou, omncane yena eleminyaka emithathu nje okuthiwa nguSanele Ndou.

USihle loSanele babezazela uMaSebata nje ukuthi nguye ongabasiza ngokuya ethunjini ngoba phela enguye ababecela kuye impuphu lesawudo lanxa unina omncane engakayi eGoli. Waqala esabacuphela ukudla ngemiganu uMaSebata, kodwa-ke wabona kungcono ukuthi ahle ahlale labo ngoba phela lo omncane kwesinye isikhathi wayesala yedwa endlini omkhulu ezama ukudinga ababengakudla ngokuwatshela abantu ezindlini. Lesikolo wahle wekela uSihle.

Ekuhlaleni labo uSihle njengomntwana oyinkazana waqala ukuba ngoselamajaha. Akuphelanga nyanga ngaki waduha lejaha bamzwela kweleNkayi. UMaSebata wasala lalo omncane. Useleminyaka eyisikhombisa uSanele, esikolo wenzakahle njalo ukhethwe yinhlanganiso yeBEAM ukuze bambhadalele imali yesikolo (school fees) kodwa ke kufuneka incwadi yokuzalwa.

Emahofisini kaHulumende okuthathiswa khona incwadi zokuzalwa bafuna umama womntwana noma isihlobo sikamama womntwana, incwadi yokuzalwa komntwana, ukuthi umntwana wazalelwa ngaphi, konke lokhu akula muntu okwaziyo. Usedidekile uMaSebata kakwazi ukuthi enzeni ngoba isifiso sakhe yikuthi umntwana athole uncedo, afunde abe lekusasa elihle.

Sixoxisane laye uMaSebata obehlengezela inyembezi ethi “umusa wami usungidingele inkathazo empilweni yami ngoba phela kangitholi kuphumula emoyeni nxa ngingenelisanga ukunceda lo umntwana.”

Ngalokho-ke siyaxwayisa kini lonke bazali ukuthi lingaba sesimeni sokuthi ligcine abantwana elingahlobani labo yazini ukuthi izihlobo ezikhona yiziphi njalo zihlala ngaphi, yazini ukuthi abantwana bazalelwa ngaphi njalo lencwadi zesibhedlela zingaphi (health cards), ukuze kungalisindi kangako ukubanceda bathole incwadi zokuzalwa kwabo.

Umlobi utholakala kunombolo zocingo  ezithi 0773 195 055 lakukheli ethi trinitytrust6@gmail.com lakuFacebook page ethi Trinity Project PVO kanye lakuwebsite ethi www.trinityproject.biz

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply