Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

0 189

SIYAQHUBEKA ngendaba yabafana beganga belwela ilizwe lethu leZimbabwe. Lapho basebenanzelele ukuthi basebephakathi kwesitha kwasekumele baqaphe ngeliphindiweyo. Nxa imizi yayibonakala iyileyo eyayithungelwe ngomlilo kwakuluchuku oluphindwe kanengi lolu. Yibuhlungu esibunanzelela ukuthi abantu benkosi babedlula phakathi kwabo. Kutsho ngesifanayo imiphefumulo yabantu layo yayiphakathi kwenhlungu ezinzima, labo babebulawa ngesihluku esikhulu.

Abafana beganga bona baqhubeka ngohambo olubuhlungu baze bayafika esiqintini seMalunku.

Babengaselawo amandla bedinwe bengazazi kodwa kwakungekho ababengakwenza ngaphandle kokuqhubekela phambili ngohambo lwabo. Omunye wabo lapha wayelimele kakhulu ngemva kokuhlaselwa okwakwenzakele. Wayeseqaleke kabili endleleni lapha kwazise nje wayesophe kakhulu. Lalingekho iqhinga, kwasekumele batholele omunye wabo usizo ukuze aphile.

Ngolunye uhlupho, ubunzima ababehlangana labo babengenelisi ukuthola usizo lwezempilo lakhona babephephela kuzakhamizi lapha. Babona umuzi othile bawuqonda bangenisa omunye wabo kwathi UMzilakawulandelwa ngokwakhe wasala elinde ngelokhozi phandle, lalingekho ithuba lokukhululeka kanye lokuthemba nje. Bazama ngazo zonke indlela zokuhlola umuzi babhoda kanye lezibaya ngoba yizo indawo njalo lapho isitha esasingacandamanga khona.

Bathi-ke sebephakathi kwendlu benelisa ukuhlola inxeba likaNgwazi elalisesabeka okwamagama. Inxeba leli lalisuka esiphangeni lize liyekuthi ngqe emgogodleni. Ngokukhangeleka kwalo lalidinga odokotela sibili ngaphansi kwesibhedlela ukuze ligeziswe lithungwe lifakwe lemithi efaneleyo. Kwakunzima konke lokhu, ukuthi bakuthole kwakumele bakhangelane losizo lwangekhaya loba nje kwakuyilolo olungaphephenga kwezempilo.

UMaDiyazela nguye-ke okwasekumele asize uNgwazi ngenxeba lakhe leli. Kwakusobala ukuthi abafana beganga laba babediniwe sibili okungabuzwayo. Lokhu kwacunula uMzilakawulandelwa enanzelela ukuthi amadoda ayevumela ukwehlulwa ngamadino ngaleyondlela.

UKhayelihle loRopa babevele bazilahla nje emdulwini kwangabi ndaba zalutho ukuthi isitha sasingahlasela nje belibele. Kodwa-ke babengenzani ngemva kokuthi babengene phakathi kokulwa okwathatha amahola ayisitshiyagalo mbili kuchitheka igazi kunuka lokufa, babekudinga ukuphumula kanye lemizimba yabo yayiphakathi kwezinhlungu akukho nje ababengakwenelisa ngokufuna kwabo. Phakathi kweguma lapha kwakusobala ukuthi abantu balapha ekhaya babengekho kwakungasahlalwa emakhaya ngitsho abantu behlala egangeni kanye lasemasimini.

SIMILAR ARTICLES

0 238

NO COMMENTS

Leave a Reply