Ukuhlaziya inkondlo: Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi

Ukuhlaziya inkondlo: Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi

0 1211

Imbongi nguS Mkandla
Isihloko senkondlo – Iminakano ngothando
INKONDLO emfitshane kanje ithakazelelwa ngabafundi abanengi. Isihloko sayo simayelana lothando okusobala ukuthi oyifundayo uyayithanda laye. Abafundi abayithandayo bayihlaziye baqondile kulokho ngoba lanxa sekufika isikhathi semihloliso bazayikhumbula kalula. “Iminakano ngothando,” yisihloko esitsho ukuthi imicabango ngothando. Imbongi isinikeza lokho ekunakanayo kumbe ekucabangayo ngothando.

Imbongi isungula inkondlo yayo ngokuthi lento ekhuluma ngayo ethiwa luthando luyinkinga. Nxa imbongi isithi uthando luyinkinga kutsho ukuthi kaluqedakali, kaluzwisiseki njalo. Kungani lungaqedisiseki lona thando lolu? Sisalalowo mbuzo iyaqhubebeka imbongi ithi lulezimanga uthando lolo. Kukhona okumangalisayo ngalo lolothando. Izibonelo yikuthi ubone abantu ongabacabangeliyo bekulo uthando.

Abanye betshengisa ukuthandana okukhulu kodwa luphele mahlayana.

Luyisimanga sibili loluthando ngoba nanku imbongi isithi luyitshefu. Itshefu ngokwazi kwethu iyabulala.

Pho-ke nxa sekuthiwa uthando luyitshefu kubalokwesaba. Luyitshefu uthando ngoba umuntu nxa esephakathi kwalo kuba angathi usephambene esegijimisa lolothando. Ingqondo zalowo othandayo kumbe othandwayo ziyabe sezithathekile ethandweni okungathi selumphambanise ingqondo kasacabangi kuhle ngezinye izinto.

Ngakwelinye icele imbongi isitshela ukuthi uthando lulesineke. Umuntu nxa ephakathi kothando uyambekezelela omunye wakhe kamkhahlamezi. Kahaluzeli lowo ophakathi kothando, enika omunye wakhe ithuba lokuthi enze loba yini ngokubekezela. Uthando njalo lulengozi. Bakhona abantu abathi bephakathi kothando benze loba yini okuyingozi befuqwa luthando ukuthi bafake impilo zabo engozini nxa kuyikuthi lokho abakwenzayo kutshengisa uthando kuzithandwa zabo.

Okujwayelekileyo ngothando yikuthi lulobukhwele. Bakhona abangafuniyo ukuthi nxa besethandweni kube lomunye ongenelayo akhanye esefuna ukuhwitha isithandwa somunye. Abanye njalo ngabangafuniyo ukuthi izithandwa zabo zikhulume labanye abantu ngoba becabangela ukuthi bazathathelwa. Bubi ubukhwele ngoba lwenza izithandani zingahlaliseki ngokungathembani. Esinye isimanga ngothando yikuthi kaluboni.

Uthando kaluboni yisitsho lesi esiveza ukuthi umuntu uyathandana lomuntu engazi ukuthi unjani, lapho avela khona kunjani athole esephakathi kohlupho akhale ngokuthi uthando aluboni aluba belubona ubengasoze athandane lalowo muntu. Ngalokhu-ke imbongi ilimukisa abantu ukuthi baqaphele nxa bengena ethandweni ngoba bengazithola sebethwele nzima bakhale ngokuthi ngeqiniso uthando kaluboni.
Umuntu nxa ephakathi kothando akaziqhenyi komunye wakhe, yikho imbongi isithi uthando kaluziqhenyi. Bayazithoba abathandanayo kungekho oklamasela omunye. Uthando kalukhathali okutsho ukuthi lowo othandayo kadinwa ngomunye wakhe ngoba kukhona uthando. Lapho okukhona uthando akulakukhathala (ukudinwa) ngoba lujulile uthando. Lulamandla uthando ngoba luyamdonsa lowo othandiweyo ayekuso isithandwa sakhe. Nxa esephakathi kothando akula ongamsusa lapho umuntu ngoba lulamandla okumdonsa.
Othandayo uhlala elamadlabuzane, ejabula. Akulakutshotshobala kumbe ukudana kothandwayo kodwa kulamadlabuzane, injabulo kuphela. Lanxa kunjalo uthando lulamawala. Luyamenzisa izinto ngesiphangiphangi lowo osethandweni egijinyiswa luthando. Kabekezeli ekwenzeni izinto lowo osethandweni ngoba efisa konke kwenziwe masinyazana.

SIMILAR ARTICLES

0 50

0 59

NO COMMENTS

Leave a Reply