Ukuhlaziya inkondlo: Ugwalo — Imisebe yelanga

Ukuhlaziya inkondlo: Ugwalo — Imisebe yelanga

0 233

Imbongi nguBernard D Ndlovu
Isihloko senkondlo — Ukholo lwami
SINGABANTU sinje silokukholwa okutshiyeneyo. Sihlezi siguquka kulokhu esikukholwayo kungoba kasizinikeli kukholo lwethu. Balutshwana abantu abazinikela ngokupheleleyo kulokho abakukholwayo. Lapha sithola ukuthi imbongi isitshela ngomuntu ozonikeleyo ekukholweni kwakhe.

Kasithandabuzi ukuthi kungaba yimbongi le ezinikele kangaka kukholo lwayo ngoba iyaphindaphinda isitshela ukuthi iyakholwa njalo itshela oyilaleleyo ukuthi kayiyekele ikholwe ekukholwayo ngoba yikho ekukholwayo.

Kusobala emazwini ayo la imbongi ukuthi ilokholo lwayo ezinikele kuyo njalo kayiyikuguquka lanxa sekutheni.

Zwana amazwi embongi acacileyo:

“Ngiyakholwa, ngiyakholwa, ngiyakholwa. Ngiyekela ngikholwe engikukholwayo Ngoba yikh’engikukholwayo. Ungangikholis’engingakukholwayo, Ngoba kayisikh’engikukholwayo.”

Izinikele imbongi kukholo lwayo njalo kayisoze itshede loba sekutheni. Iyamtshela imbongi lowo ongabe ezama ukuthi amsuse kulokho ekukholwayo ukuthi kuhle lokho akukholwayo lowo muntu kodwa imbekela sobala ukuthi lanxa kunjalo yona kayisikho ekukholwayo.

Imbongi kayisuye lowo muntu ohamba ekhuluma ngokholo lomunye umuntu ngoba nanku iyamtshela lowo ekhuluma laye ukuthi kayifuni ukukhuluma ngokholo lwakhe ngoba luqondile kuye lowo muntu hatshi kuyo imbongi. Ikuveza mgceke imbongi ukuthi ikholwa ukholo lwayo ngoba kulapho okulenkolo yakhe khona. Izibusiso zayo imbongi zivela kulolo kholo njalo kulapho okulensika yakhe khona. Yikho lapho okubulomina bakhe bonke khona.

Iyaluqakathekisa ukholo lwayo imbongi ngoba sesizwile ukuthi ithi yikho lapho okulensika yayo khona. Imi nje imbongi ngoba kukholo lwayo yikho okulamathambo ayo khona, yikho lapho okulothando lwayo khona njalo kulapho okulobuhle bayo khona. Iyagcizelela imbongi ukuthi kukholo lwayo lolo yikho lapho okulenziki yeminakano yayo khona kanye lobubanzi bempilo yayo khona. Ngayonale imbono yembongi kusobala ukuthi ibambelele kumbe ngithi inamathele kukholo lwayo. Kungaba nzima ukuyixexebula kulokho ekukholwayo imbongi.

Iyagcizelela imbongi ukuthi ikholwa ukholo lwayo lalo ekhuluma laye ukholwa ukholo lwakhe. Iyamveza khathesi lowo emkholwayo imbongi imbiza ngokuthi nguNyawolunye njalo imchaza ngamagama amnandi ithi uyibo bonke ubuhle bempilo yayo yonke njalo lobobuhle yibo obuyinika leloqhono lobumina bakhe. Lowo Nyawolunye uqondile kiyo imbongi kodwa kaqondanga kulowo ekhuluma laye ozama ukuyiguqula kukholo lwayo.

Ileqhono ngempela imbongi ngoNyawolunye lo emkholwayo ngoba ithi kuyo wethula umthwalo osemahlombe njalo aphinde ayiphe impilo elokukhanya. Ngalokho-ke imbongi itshela lowo ekhuluma layo ukuthi kayiyekele injalo angayithinti ngoba lukholo lwayo.

Kayiyekele ikholwe ekukholwayo njalo ilombuzo ukuthi kanti uzikhathazelani bo  ngokholo olungasilwakhe? Iyambuza njalo lo imbongi ukuthi ngubani owamtshela amanga ethi ukholo lwakhe luzamngenisa okunaphakade, yona ijikijelwe esihogweni esilokuhawula lokuhlupheka; ngoba kulelangabi lomlilo?

Sekungathi isithukuthela imbongi izama ukuthi umuntu lo ozama ukuyiguqula kukholo lwayo kaxwayane layo.

Isaqhubeka linkondlo,  sizaqhubeka ngayo kwelizayo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply