Ukuhlaziya inkondlo: Ugwalo – Imisebe yelanga

Ukuhlaziya inkondlo: Ugwalo – Imisebe yelanga

0 174

Imbongi nguNdabezinhle S Sigogo
Isihloko senkondlo – Imicabango ebuhlungu
SIQHUBEKA sicazulula inkondlo esiyiqale kuviki ephelileyo, Imicabango ebuhlungu. Imbongi ikhumbula ngensuku zezolo lapho abantu ababehlukuluzwa, bekhahlamezwa njalo betshaywa ngabantu bokuza abeLungu lamabhunu.

Ibuhlungu leyo micabango yembongi ngoba kwakuzinsuku zochuku. Lamhlanje siyithathela lapha esizwe imbongi ikhala ngokuthi labo bantu abazayo babakhandela imithetho enzima.

Esefikile amabhunu labeLungu labo bethula imithetho enzima ebantwini. Amasimu abantu aqunywa kuthiwa makhulu kakhulu batshiyelwa indima ezincane imbongi ethi kwathiwa balime umfolo wezinkabi kuthiwa ilizwe kalinabi, kodwa owakibo ugcwala umhlaba. Ngenxa yokulima indima ezincinyane abantu baqalisa ukulamba.

Imbongi ithi yakhihlika imikhaba uzulu edliwa yindlala. Yayingavela ngaphi imikhaba abantu sebedliwa yindlala.

Ukuze umuntu asuthe kumele alime indima enkulu.

Ngenxa yokuhlukuluzwa ngabeLungu uzulu walala embethe inzala. Inzala butshani ngalokho imbongi itsho ukuthi abantu basebelala bembethe utshani bengaselawo amaxaba enkomo zabo ngoba imihlambi yabo isiqunyiwe yabamincane. Abantu bokuza laba bathethe uzulu bamngenisa bethi kasebenze emigodini, ezingozini. Zinengi phela ingozi emigodini ezinjengokugqitshelwa yimigodi kumbe ukulimala ngesikhathi besebenza khonale phansi emigodini, imbongi ekubiza ngokuthi kusemathunjini omhlaba.

Besetshenziswa gadalala imbongi ithi bazakhile izintaba ngezandla zabo. Siyakubona lapho okugejwa khona amatshe aligugu kubalenqwabanqwaba zamatshe kunye lenhlabathi besekungathi zintaba. Ngensuku ezedlulayo abeLungu befika kuleli elakithi, lezontaba zazisenziwa nguzulu, kodwa lamhlanje sezisenziwa yimitshina. Lokhu kuletha imicabango ebuhlungu kumbongi nxa ikhumbula inhlungu ezazizwiwa nguzulu egebha ngezandla ekhupha inhlabathi lamatshe adala intabantaba lezoo.

Ibuhlungu kakhulu le imicabango kumbongi ngoba kusetshenzwa kabuhlungu njalo lababantu bokuza behlezi bezibhemela igwayi labo benathatha lekofi yabo. Bazavumelana layo imbongi abanengi ngoba abeLungu bayayiqakathekisa ikofi. Lapha iletha imicabango ebuhlungu kumbongi ngoba behlezi, bezinathela ikofi uzulu usebenza nzima. Abacindezeli laba baqhubekele phambili basihlakaza isizwe okuyikuthi basichithile isizwe basigcwalisa yonke indawo.

Lokhu kufakazwa yikuthi “umntwana wakhul’ethwele izintundu; Engakhulanga belo efubile, Unina emzale eguqile.”

Kuletha imicabango ebuhlungu ukuzwa ukuthi abantwana bebekhula nzima bephakathi kokuhamba ngoba uzulu esehlakaziwe wasuka lapho abehlezi khona. Isimo sibi ngoba nxa omama bezala abantwana beguqile kutsho ukuthi akulakuhlaliseka, bazala begijinyiswa bengelasikhathi sokukhulisa kuhle abantwana.

Ngenxa yokuthuthiswa kwabazali imbongi ithi abantwana bakhulela endleleni bengasezwa lasendlebeni zinqundekile izindlebe ngokubona amadoda amadala ebhulwa ngabafana abancane. Bekunjalo ngesikhathi socindezelo abeNsundu bengakathathi umbuso kwabamhlophe lapho abafana abamhlophe betshaya abantu abadala kungathi ngabantwana abancane. Abantwana bebekhula bebona lokho kutshaywa kwaboyise laboyisemkhulu.

Imbongi ibikela uzulu ukuba iyazikhumbula leziyansuku, insuku zobunzima obukhulu. Lapho uzulu afela emapulazini, okutsho ukuthi uzulu wayesebenzela abantu bokuza emapulazini abo. Babesebenza lenjanjini befela ezingozini eziphathelane laleyo misebenzi. Kahlalanga kokuphela uzulu kuleyo misebenzi yemapulazini lezinjanjini ngoba amandla aphela lawo abathenga ngawo ubuyanga babo.

Ukuthi bathenga ubuyanga ngamandla abo kuchaza  ukuthi basenza baze baguga, baluphala kodwa akulalutho abalutholayo ngoba baphuma beyangekile. Sebeluphele kanjalo bakhitshwa imisebenzi bahamba bekhala bengaphethe lutho. Amandla asephelile kodwa baphuma bemsulwa bengaphethe lutho. Akulamvuzo abawutholayo ngemva kokusebenza kwabo phose impilo zabo zonke bahamba bekhala kuphela.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply