Pheka loMaSithole: Yis’dabhula sodwa i-Vanilla Sponge Cake

Pheka loMaSithole: Yis’dabhula sodwa i-Vanilla Sponge Cake

Ikhisimusi isisondele abantwana labanye abadala engibaziyo sebemelele ezimnandi ezenza umlomo ugobhoze amathe.

Kuliviki bomama kesiphekeni i-Vanilla Sponge Cake ngoba ayimnandi nje ilomuntu phansi, njalo yilo ke ikhekhe elingayenza lobaba azigqaje ngawe emphakathini.

Okudingakalayo
-Amankomitsho amabili e-cake flour
-Ama-teaspoon amabili omkhukhumezo (baking powder)
-¾ kusiya kunkomitsho egcweleyo yetshukela
-Isawudo elilingeneyo nje sungancweba ngozipho nje
-Amaqanda amabili
-Inkomitsho eyodwa yamafutha okupheka
-I-teaspoon eyodwa ye-vanilla essence
-Inkomitsho eyodwa yochago oluluhlaza
-I-bicarbonate  of soda
-Ukhezo
-Ipani kumbe i-oven

Ukupheka
-Hlanganisa amaqanda akho letshukela
-Hlanganisa ifulawa, umkhukhumezo lesawudo
-Ngemva kwalokho kuhlanganise lamaqanda osuwahlanganise letshukela
-Faka amafutha kanye lochago uhlanganise yonke into elapho kuze kuhlangane
-Sungafaka ku-pan kumbe ku-oven upheke okwemizuzu engamatshumi amabili lanhlanu kuyabe sokuvuthiwe.

Ukudliwa

Lumhlobo wekhekhe sungawudla loba ngasiphi isikhathi nxa uthanda sunganathisa ngenamunede kumbe ngetiye ngezikhathi zemini  endlini yakho uziphumulele.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply