Impilo Yinkinga, Olwalotshwa ngu B. Makhalisa

Impilo Yinkinga, Olwalotshwa ngu B. Makhalisa

0 366

Silo Ophezulu Stinta kugwalo

SIYAQHUBEKA sikhangela abalingiswa bethu bogwalo abachazwa yizenzo ababezenza endaweni ezitshiyeneyo kunanzelelwa indlela ababeziphatha ngayo.
UMaMsie inhliziyo yakhe yayimbi okwamagama, indlela ayephatha ngayo uKhotso yayibuhlungu. Wayengamzweli lokuthi yayiyintandane engelabani. Kazange amphathe kuhle uKhotso.

Wayesehluleka nje khona lokuthanda izihlobo zakhe zegazi ngenxa yolunya ayelalo, ulunya lwakhe lwamenza angabi lezihlobo.

(i) Wayengelanhlonipho wehluleka ukuhlonipha umuzi wakhe loba umkakhe wayemenzela konke ayekudinga. Wayekhonza ubudlelwano bangasese loJoza wakhe. Wayengelandaba lokuthi abantu babezakuthini ngomkakhe,  wakhetha ukumlulaza.

Labakibo wayengabahloniphi ngesenzo esinje kwakusiba sengathi yibo ababemvumela kumbe abamkhulisa ngaloluhlobo olubi kangaka, lokuziphatha njengenyamazana.

(ii) Ulenkani, uNgonyama wayemxwayisile ngokuthi kayefundela ukutshayela esikolo esiqondileyo kodwa konke lokhu kazange akwenze. Uthathana loJoza ngemota kaNgonyama engayicelanga bayeyicobodisa loJoza wakhe.

(iii) Likhikhitha uMaMsie wayebhoda lamatshabhini wonke edakwa egida ejayiva engaziboni ukuba linina. Ezemgido wayezithanda okwedluleyo.

(iv) Kathembekanga uthanda uNgonyama nje emhuga ngamanga kazange avezele uNgonyama iqiniso ngempilo yakhe. Waziveza engumuntu ohluphekileyo owayezondwa yizihlobo ebhixa izihlobo ngodaka ezingalwaziyo.

(v) Isiwula wayengaboni lalapho uJoza edlala ngenhliziyo yakhe. Amehlo akhe ayevalekile ngci ebona sengathi uJoza lo wayemthanda.

Wayengaboni lokuthi uJoza wayemudla imali, leyo mali okwakufanele ukuthi alungisele ngayo imuli yakhe ikusasa labo, isiwulandini sabona kufanele idliwe nguJoza.

Wayengakunanzeleli lokuthi umkakhe wayesebenza nzima ukuze itholakale leyo mali, yena wakhetha ukuyitshaphaza. Indlela ayeziphatha ngayo yokuswela lesineke yayibulalela abantwana ikusasa yabo.

(vi) Wayezithathela phezulu, abanye abantu empilweni wayengababoni ngitsho. Umuntu ozwayo kwakunguye kuphela ngombono wakhe, kakulamuntu owayegqoka emuhle njalo ephezulu njengaye. Wayeseyisa kanye sibi sababalisi ababenceda impilo yakhe.

(vii) Akalaleli kazange alalele usisi Khethi emkhuza ngendaba yokuthanda imithi.

Waqhubekela phambili ngenhloso yokudlisa uNgonyama lokufakela uJoza okwacina kuyimbangela yokuhanjelwa ngumphefumulo wakhe. Ingqondo yakhe yayimbi akukho lokukodwa okuhle ayekucabangele loba ekufisela umuntu.

Lokho okuhle ayekuveza wayehuga qha ehugela ebubini.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply