Ezemfundo – Education

0 684

YiNtatheli kaMthunywa
BAFUNDI kuleliviki sizakhangela ngokuqakatheka kwezifundo zezandla ezibizwa ngokuthi ngama-practical subjects.
Inengi lethu izifundo lezi asiziqakathekisi kakhulu ngoba sicabanga ukuthi azisincedi abanye njalo bacabanga ukuthi ngezabantu abangafundanga kodwa nxa sizikhangela ngelihlo elibanzi sizananzelela ukuthi ziqakathekile kakhulu njalo  ziyanceda.