Ezemfundo – Education

0 2022

Luqoqwe lwahlelwa yiLiterature Bureau Lwakhitshwa yiMambo Press
Imbongi nguPS Malunjwa
Inkondlo le ikhuthaza abantu ukuthi bathandaze, bakhuleke kuSomandla, uMdali wabo ukuze bathole ukukhanya kwemazulwini. Imbongi ikhuthaza ukuthi amabandla abambane akhuleke ngalizwi linye. Kawaphakamisele amakhanda phezulu athandaze ukuze ukukhanya kwezulu kwehlele ngakunye.

0 2049

Silo Ophezulu Stinta
Kwandile ukuthi lapho kulendaba emqoka ehlalelwa phansi ngamadoda uzwe nje kungasetshenziswa ulimi mahlayana kodwa kuphoswa izaga, izitsho lamazwi ahlakaniphileyo lapho sekudingwa oginya ephangisa azwisise ukuthi kutshiwoni lapho.

0 1604

Silo Charles Dube kugwalo olwalotshwa nguBernard D Ndlovu

Zimbi indaba. Itshabhini kaMaDube isivaliwe ngemva kwesididi esenzakala lapho kubotshwa uZwanelukafudu loMoyo abalwa baphosa babulalana.