Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

0 260

Silo C Dube kugwalo
Likholwa na uSwabide Khumalo, umphathisikolo weTotololo? Khumbula mfundi ukuthi uqale engokhonzayo lemuli yakhe, kwaze kwafika ukuthi kuzalwe umntwana oyisiyelele emzini wakhe.

Ngemva kokuthikaza ukubulala ingane leyo uKhumalo wahle wamisa imuli yakhe yonke ukuthi ingayi enkonzweni lanxa umkakhe wayezimisele enkonzweni, ethandaza njalo emkhonza uMdali wakhe.

Siyakhumbula njalo ukuthi uKhumalo wayadinga imithi yokuphephuluza ingane yakhe kunyanga uMahaqaza.

Sekwehlule lokho uKhumalo wenelisa ukuluthiba uphazi lobubi lobo wacina eseyithanda ingane yakhe eseyiphatha okwamangalisa abanye kumuli yakhe. Ibandla leza ukuzamvuselela lemuli yakhe lezwa izizatho ezazisenza ukuthi abakoKhumalo bengezi enkonzweni. Ibandla selizwile izizatho lezo labakhuthaza ukuthi baphenduke abakoKhumalo. Lanxa kunjalo kukhanya kasuthiseki uKhumalo ngezinto ezenzakala emzini wakhe. UKhumalo ucabanga ukuthi kulabantu abaloya umuzi wakhe.

Kakholwa uKhumalo ukuthi abantwana abakhubazekileyo njengoNkosi bayazalwa ngentando kaSomandla.

Uyahamba kweleZhombe ayedinga inyanga uBharimasoso, eyayisazana laboyisemkhulu. UBharimasoso umnika imithi ayikholwayo ukuthi iyasebenza uKhumalo.

Okumenza aqiniseke ukuthi iyasebenza imithi kaBharimasoso yikuthi omunye wezalukazi ayecabanga ukuthi ziyamloya sewabhubha. Lanxa engezwanga ukuthi uMaNsingo wafa njani uKhumalo ukholwa ukuthi kasabhodwa ngenxa yemithi kaBharimasoso okwenza agade amabhasi aphindele kuye esiyabonga.

Uhambisa imali enengi lotshwala obutshisayo esiyabonga uBharimasoso. Iqiniso lokuthi yikwenzakala kwezinto nje kumbe yikusebenza kwemithi kaBharimasoso asilazi ngoba uKhumalo ufika alandisele uBharimasoso ukuthi kasabhodwa, useqinile ngemithi ayiphiwa nguBharimasoso esipha isibonelo sokufa kukaMaNsingo. Njalo uthi ulethemba ukuthi esinye salezi zalukazi uMaKhuphe laye angazama ukumgangela uzamdlulisa.

Ubukholwa bakhe uKhumalo buyathandabuzeka ngalokhu. Umuntu engezake akhonze amakhosi amabili sikhathi sinye. Into enhle nje yikuthi uKhumalo lemuli yakhe bamemukela uNkosi lanxa wayengathi ulobulinyana.

Sizwa kuthiwa labo abahlola ingqondo bathola ukuthi ubambela izinto khatshana. Ngalokho ukufunda kwakumele akwenzele ezikolo lezi okuthiwa ngezeZimcare. Wazinikela kulokho uKhumalo wahle wathatha ikhefu lethemu yonke ukuthi ayedingela uNkosi indawo.

Indawo leyo uNkosi wayithola esikolo sabantwana abakhubazekileyo lababambela izinto khatshana iSir Humphrey Gibbs ekoBulawayo. AbakoKhumalo bakhetha ukuthi afunde esikolo esikoBulawayo ngoba unina omncane uNothando wayethe uzabe esiyamkhangela engathola ithuba. Ngenhlanhla enkulu ngemva

kwamalungiselelo athile wayithola indawo uNkosi.
Isimanga yikuthi umfana owayeyisiqhatshwa lapha koKhumalo esenza imisebenzi enjengokwelusa, uVikinduku, laye simthola kwelinye ilanga encedisana labanye abafana beyenathisa inkomo laye ethi uNkosi yisilima.

UNkosi laye umelana laye ethi akaguli yena njalo kasosilima. UVikinduku ubuza uNkosi ukuthi nxa engasosilima yindaba elenga? Wathi uBhusumani wathi uNkosi ulamehlo aphikisanayo njengawonwabu.

UNkosi uthi bathi befika ekhaya inyembezi zilokhu zigobhoza, wathi ebona unina esithi tshazi wakhala ngamandla. Wethuka uVikinduku waswela umlindi ayengangena kiwo. Waceba kunina uNkosi. Mamo!

Wayesezithezele olulenkume uVikinduku. Zwana okwalandela lapho kuviki ezayo.

SIMILAR ARTICLES

0 15

0 19

NO COMMENTS

Leave a Reply