Ayihlabi Ngakumisa Lulotshwe nguP Ndebele

Ayihlabi Ngakumisa Lulotshwe nguP Ndebele

0 304

Silo C Dube kugwalo
ESEHLULEKILE kusifiso sakhe sokudlulisa umntwana, uNkosi, uKhumalo waphenduka wazimisela ukuthi amthande ngoba kungasekho ayengakwenza. Kwamangalisa abantwabakhe oDubani loS’kholiwe ngoba unina ebatshele izinto ezimbi uyise ayezikhuluma ngoNkosi okunjengokuthi uNkosi wayengamelanga abonwe ngabantu.

Nxa uKhumalo ebuza ukuthi uNkosi engabonwa ngabantu kwakuzathini, uS’kholiwe uveza lokho ababekuzwe ngonina uMaNdlovu ukuthi yena uKhumalo wayezababhula. Njengoba eseguqukile kungqondo yokufuna ukubulala uNkosi uyakuphika lokho uKhumalo ebuza abantwabakhe ukuthi ngumuntu bani ongabonwa ngabantu? Yena uqina ngokuthi wayethe usekhulakhulile umntwana ngakho-ke wayesengaphumela phandle.

UDubani uyitshaya ekhaleni indaba ukuthi unina wayebatshele ukuthi yena Khumalo wayengafuni ukuthi uNkosi abonwe ngabantu ngoba engafanani labanye abantwana. Uyazigeza uKhumalo etshela uDubani ukuthi akunjalo, wayebasomisa unina. Uqhubeka ethi uyamthanda uNkosi laye njengabo. Wayaphambili ethi akulandaba nxa ebonwa ngabantu bemzini laye ngumuntu njengabo bonke. Usetshengisa ukuthi usephendukile kungqondo alayo uKhumalo ngokusukumisa uDubani ethi kalethe uNkosi kuye.

Ukuveza sobala yena uKhumalo ukuthi isenzo sakhe leso samangalisa abantwana. Uthi uDubani wasukuma ngenjabulo ephithikene lovalo, wamqukula umntwana wazamuthi qithi ezandleni zakhe. Uthi wayeqala ngqa mhlalokho ukumphatha ngezakhe izandla uNkosi. Uyaphambili uKhumalo ethi wakubona kutshukutshukuza engutsheni okunkabi kutshengisa injabulo. Wazibona esemxoxisa umntwana emgidisa emathangazini akhe emtshela ukuthi ufisa aphile njalo akhule abe yindoda.

Useguqukile mpela uKhumalo kusukela efuna ukumphephuluza uNkosi esiya ekumemukeleni lekumthandeni.

UKhumalo uthi esamdlalisa umntwana, watheleka unina. Ucabanga ukuthi kwenzakalani ngemva kwalokho?

Khumbula ukungezwani phakathi kukaKhumalo lomkakhe uMaNdlovu kubangwa ukuzalwa kukaNkosi yena owayekhubazekile. Kwamqeda amathe uMaNdlovu ukubona uKhumalo ephethe uNkosi njalo emdlalisa.

Waba lomcabango wokuthi uyaphupha uMaNdlovu ngoba kuthiwa waze wazincweba kancane emlenzeni ukuze abeleqiniso ukuthi kaphuphi. UKhumalo yena uthi waqhubeka egidisa umntwana esenza angani kamboni uMaNdlovu. Ngakwelinye icele uMaNdlovu ebona umhlola lo, isenzo ayengazake asibone njalo engasicabangeli uthi wathandaza kakhulukazi eyibonga inkosi yakhe ngokuzwa njalo lokuphendula imikhuleko yakhe masinya kangako.

Wazibuza uMaNdlovu ingabe sibili wayeseqalile ukuxekelana lomuzi wakhe uLusifa, uSathane, phela? Siyakhumbula ukuthi uMaNdlovu wayevele ekhuleka eNkosini yakhe ukuthi ilethe ukuhlaliseka emzini wakhe njalo lokuvikelwa kwengane yakhe uNkosi. UKhumalo uthi kusukela ngalelolanga, abantwana bavunyelwa ukumphatha lokumbeletha baze baphume laye phandle umnawabo. Uthi waqala njalo ukukwejisa ebethela insimu abantwabakhe.

Waphindela emkulwini (ekhitshini) baqala njalo ukudla beyimuli. Uyasitshela uKhumalo ukuthi okwakusenzakala ekulaleni yikho okwakungamchelesisi uMaNdlovu ngoba uKhumalo uthi kwakumthatha isikhathi eside ukuze ajumeke elokhu ezamula okungapheliyo. Nxa uMaNdlovu embuza ukuthi wayengalali nje kwakutheni, uthi wayevala ngokuthi izinto zazingahambi kuhle emsebenzini. Wathi amatitsha angakathathi ayemdelela uVundla umsekeli wakhe owayesele ephethe isikolo yena ezinike ikhefana elungisa ezomuzi wakhe. Funda uzwe okwalandelayo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply