Asithuthukiseni ulimi lwethu

Asithuthukiseni ulimi lwethu

0 133

Silo Ophezulu Stinta
Siqhubeka ngokunanzelela izigaba ezehlukeneyo zokuzalwa kosane.Lapho owesifazana esezithwele ukhangelana lesigaba sokubeletha. Kulesi sigaba kunengi okwenzakalayo njalo kubizwa ngamagama ehlukeneyo achaza lezo zigaba.

Ngokutshiyana abesifazana babeletha ngendlela ezehlukeneyo.Uyezwa kukhulunywa ngobukhuni bokhalo, lapho-ke owesifazana lo kuyabe kuyindalo yakhe ukuthi yena vele ulokhalo olulukhuni, isikhathi asidonsayo ehelelwa izikhathi ezinengi uqhubeka ngaso leso sikhathi.

Okunye njalo ukuphuza ukubeletha abadala babekubiza ngokuthi yikubotshwa, lapha bekholelwa ukuthi kuyabe kulesandla thile somuntu ogangileyo.Lokhu kuphuza kusekhona lalamuhla esinanzelela ukuthi amadokotela aze enze okokumhlinza owesifazana sekwehlule indlela zokubeletha ngokomdabuko.

Kwesinye isikhathi amadokotela alemithi ayinikeza lowo ozithweleyo lapho eselobunzima bokukhululeka imbangela zalokho ziyatshiyana kusiya ngokucwayisisa kwamadokotela. Izolo umuntu wonke wesifazana ubekwesaba kakhulu ukuzithola esephakathi kokubotshwa ngoba kwakulengcazelo ezinengi kukanti njalo bekumenza azigcine azihloniphe njengoba ukubonana labesilisa abatshiyeneyo kwakungenye yengcazelo yokubopheka lapho umuntu sekumele abelethe.

Akekho-ke owayefisa ukuhlangana lalelohlazo lokuchaza abantu bonke abesilisa ahlangana labo ngoba kwakuchaza okuthile ngesimilo sakhe.

Isiko-ke lalisakha isimilo somuntu ngale indlela. Sinanzelela izolo lakho bebelendlela ezazizanywa ukuze umuntu aphathiseke njengoba sike sananzelela lokuthi lamuhla amadokotela lawo alomzamo thile awenzayo. Izalukazi-ke zona zazikhokhela inkonyane le,  kwakuyindlela yokuncedisa ngokungenisa isandla esibelethweni kube yiso esizwa ngesimo sokuhlala kwenkonyane.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply