Uncategorized

Umbono: Kawenzeli omunye umuntu ngokufunda, uyazenzela

12 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Umbono: Kawenzeli omunye umuntu ngokufunda, uyazenzela education

uMthunywa

USUQALILE umnyaka ka2023, lezikolo sezivuliwe okuyinto enhle kakhulu ebantwaneni ikakhulu labo abaqala ibanga lakuqala kumfundo ephansi (Grade One) lebanga lakuqala kumfundo yaphezulu (Form One).

Lanxa kuyinto enhle lokhu abazali basele izikhwama zivuza bengela ngitsho lepeni elesikhala ngemva kokubhadala imali yesikolo, ukuthenga ama-unifomu kunye lamabhuku esikolo                                       afunakalayo.

 

uniforms

Lokhu kungenxa yokuthi abazali balesifiso sokuthi abantwababo bafunde babe ngabantu ebantwini.

Okusuka kube buhlungu ke endabeni ezinje yikuthi lanxa abazali besebenza nzima ukuze abantwababo baphumelele ezifundweni zabo kulabanye abantwana abangakuboniyo konke lokhu abadlala ngemfundo kunye lemizamo etshiyeneyo eyenziwa ngabazali babo ukuze baye esikolo ukuze bayothola imfundo engcono.

Abacabangi ukuthi abazali baswela ubuthongo bezidla amathambo engqondo becabanga ukuthi imali bazayithatha ngaphi kumbe ukuthi bazabhadala njani imali abayabe bezithethe ukuze bagcwalise zonke indleko zesikolo ezifunakalayo.

Kuhle ke ukuthi abantwana bengadlali ngesikolo ngoba abazali benzela bona ukuthi babe lempilo      engcono.

Umntwana odlala ngesikolo ecabanga ukuthi ukhawulisa omunye umuntu uyisiwula ngoba kakho ofundela omunye lomunye wenzela ikusasa lakhe  elingcono.

Phela okuhle ngemfundo yikuthi uzifundela wena wedwa njalo nxa usufundile ngokwakho akula muntu ongakubangisa imfundo yakho. Imfundo yikhiye elakho ukukuvulela amathuba amangalisayo empilweni yakusasa.

Yebo kambe kulabanye abangacabanga ukuthi akusasizi ukufunda ngoba ungaze ube ufundile akula msebenzi ongawuthola kodwa into ekhona yikuthi ukufunda kuhle njalo nxa ufundile labantu bayakuhlonipha. Ngaphandle kwalokho lezinsuku ngokubuya kwendlela yokufunda entsha abafundi kabasafundi amabhuku wodwa kodwa sebefundiswa imisebenzi yezandla abangayenza loba sebeqedile    isikolo.

Ngenxa yesizatho lesi kubalulekile ukuba lanxa kunzima ukuthi imisebenzi itholakale abantwana kabaqakathekise isikolo bafunde baze bayefika ema-univesithi.

Kuyinto enhle ke ukuthi abantwana besikolo bahlale  bekhunjuzwa ngokuqakatheka kwaso isikolo ngoba kwesinye isikhathi umuntu angacabanga ukuthi indlela abantwana abaziphatha ngayo kabazi ukuthi kuqakathekile ukuthi baqine  esikolo.

Kuhle ke ukuthi abantwana bakhuthazwe ngokuqakatheka kwesikolo ngoba kabenzeli muntu kodwa bayazenzela bona bodwa ukuze babe lekusasa enhle.

Share This:

Sponsored Links