Uncategorized

UMBONO: Asitshiyeni ukuganga Mthwakazi omuhle

11 Apr, 2024 - 00:04 0 Views
UMBONO: Asitshiyeni  ukuganga  Mthwakazi omuhle

uMthunywa

Sizwe sikaMthwakazi laphila ngezinyembezi legazi kulenzinsuku kutheni? Kungeneni esizweni esasidume ngokuthula lokubambana? Yiphi le impukane esiwone loluchango olunguMthwakazi? Osephose imbewu yobunke lobu koMthwakazi ngubani?

Bakwethu sikukhangele sonke ukuthi sebephelile abantu ngenxa yobudlwangudlwangu osobulapha. Ababulali babuzwa lapha, amasela abuzwa lapha, abadlovayo babuzwa lapha njalo, kanye labakhunkuli sebebuzwa khonapha.

Awu, kungani kambe sivumela ububi busanda lapha koMthwakazi? Khathesi khona izinto zisima manzonzo bazaphela abantu befela izinto ezingaqedakaliyo. Abantwana bakhathesi umuntu bambona njengesibungu ongasicobodisa kungabi ndaba zalutho. Njengemadolobheni khona angikhulumi, kukompunzi idla emini. Kambe ngumoya bani osuwembese abantu bakithi?

Yebo izikhathi zinzima kodwa lingavukelani, yazini ukuthi wonke umuntu uyakufuna ukuphila, kakho ofuna ukufa. Ngakho masela ake liphumuze abantu labo badobhe kholokho okulutshwana baziphilise lezimuli zabo.

Sebenzani okwenu litshiye ukuvukela abantu libabulala libathathela abakusebenzeleyo. Kanti kungani lifuna ukudla mahala njengamadlozi? Kaliboni yini ukuthi lingcolisa uMthwakazi ngobubi benu?

Bakwethu ukuqedana lokhu akutsho ukubhukudana libulalane kuphela kodwa ngitsho lokuyengana kwabontanga baze bangenisane ebubini. Qaphela-ke muntu omutsha ngoba lokho kungacina kukwenza uzibulale ngoba usunindwe legcikwane lengculazi. 

Kungumbono waleliphephandaba ukuba aluba singaxwaya ububi phakathi kukaMthwakazi isizwe sethu singaphinda sithuthuke kwezomkhonomi.

Kuyadanisa njalo ukuthi ubukhunkuli labo bukhanya buqhubekela phambili ngobubi babo. Uthola kuthiwa umuntu utshaywe ngondofa kumbe indawo ethile ihlaselwa ngondofa.

Kumaviki ambalwa edluleyo besilodaba lwabondofa akade bedlisa enye imuli yeMagwegwe North imbuya ngoluthi nanko bekunyamalala izinto ezehlukeneyo kunye lokudabulela omunye umntwana impahla ezigqokile. 

Kukanti njalo siyasizwe ngezikolo ezitshiyeneyo lapho ababalisi abacina bebaleka ngenxa yokuhlukunyezwa ngondofa.

Kambe ngumoya bani lo owenza umuntu aze angabi lomzwangedwa akhethe ukuhlukuluza abantu abavula ingqondo zabantwababo esigabeni? Kungumbono waleliphephandaba ukuba abantu bakithi kasifundeni ukuzisebenzela ngezandla zethu siphumelele sisazi ukuba yizithukuthuku zethu hatshi ukuphumelela ngoba ususebenzisa ondofa abathi nxa ungasabafuni subalahlela iganga usufuna bahambe behlukuluza abantu abamsulwa.

BakaMthwakazi, ake sifunde ukuzwelana siphathane ngomusa njengokwakusenziwa ngokhokho. Asivuseleleni ubuntu bethu bakwethu sidele ububi lobunke lobu esesibuvuka, sibambane sibe munye.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds