Ukuhluzwa kwengwalo

08 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Emfuleni Wezinyembezi, olwalotshwa ngu Ezekiel S K Hleza

Ophezulu Stinta

Ngeviki edlulileyo besixoxa ngodaba obelukhathaze useka Dingilizwe lapho owayevuswe liphupho elamkhathaza okwamagama ebona indodakazi yakhe imfulathela ingena magusu amnyama. Kusigaba esifanayo njalo esifunde khona ngokuphathwa komuzi kanye langokuziphatha komuntu wesifazana phakathi kweguma lokhu sikubona ngendlela uMaMoyo aziphatha ngayo langokunanzelela amazopha akhe egumeni. Okuyisibonelo esihle okwamagama nxa sikhangela ukuziphatha komuntu wesifazana.

Sisaqhubeka lodaba lwethu sinanzelela ukuthi indikimba yenkolo ivela nxazonke sibona lapho uMalandu ephendula ngelokunakekela izimvu zakhe lapho esitsho ukuthi ukhona umalusi olungileyo onguye owalusa izimvu kungakhathalekile ukuthi ziphakathi kwedlelo bani uyazelusa ngokupheleleyo.

Siyabona ke ukuthi phakathi kogwalo lolu ikhona inhlasi yokholo lwesiKristu kuzathi ke ngokuqhubeka kogwalo kuvele okuyikho okulamandla phezu kokunye njalo lokuthi vele leyo nkolo iqhutshwa njani. Sinanzelela ukuthi uMalandu wayeyi nceku yeNkosi ubabaza umalusi olungileyo nje elungiselela ukuyaxhasa izimvu zakhe aziqoqe njalo ezidonsela eNkosi kanye laselizwini leli esihlangana lalo njalo elifunda.

Esefikile endlini yeNkosi udlulela kumphathisikolo njengoba nje kwakungakhanyi mzalwane egumeni lesonto. Kwakungani umphathisikolo lo wayemlindile ngelokumenzela amhlophe ngendodana yakhe eyayenze kuhle kakhulu okwamagama. Isimanga esisuka sidide umphathisikolo yimpendulo kaMalandu esobala nje ukuthi yayingaboni kuhle kumbe yayingelamzwi enjabulo ngempumela yomntwana okukhanya yayibatshazwa umhlaba wonke idume kanye lakumawayilesi.

UMphathisikolo uMlilo ke laye usivezela inhlamvu yenkolo ngelithi kanje kuyinjayelo embi kwabansundu ukuthi umntwana angenza kuhle abadala bahle besabele kude ngelokuthi umntwana usezaloywa. Wayezikhulumela nje umuntu omdala engaboni phutha ngomntaka Malandu kambe wayesezafunda ezweni langaphandle kwakuyimpumela uqobo leyo.

UMalandu uyaveza ke ukukhathazeka kwakhe kambe isihloko sodaba oluyilo olumenze waphumelela kanje uyasizwisisa na, njengoba singathi sihlasimukisa umzimba nje. Kwazi bani okwaqubula imizwa yomfana ukuze abhale amazwi alohlonzi ngesihloko lesi kuyini okuzalandela emva kwalokho pho.

Share This:

Sponsored Links