Ukuhluzwa kwengwalo

09 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Ugwalo: Indlalifa Ngubani olwalotshwa ngu N S Sigogo

Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngomdlalo wethu, owombuzo ophicayo, lapho esesixoxa khona ngendikimba esihlangana lazo egwalweni lwethu. Indikimba emqoka yindikimba yengxabano.

Siqala nje ugwalo lwethu singena phakathi kweguma lapho okuliwa khona, umdeni ongakhulumisani ngokuhle, kodwa ngulowo lalowo uthutsha ephethe isikhali kungelamagama amahle. UPhehlani lomfowabo bavula ugwalo lolu befungela umfowabo uMphunzo owayebahluthulele ilifa likayise.

Kusweleka ukuzwisisa ukuthi ngeqiniso elipheleleyo uMphunzo wayewathatha ngaphi amandla okuzidlela ilifa likayise eyedwa angakhumbuli ngitsho lokuthi abelane labafowabo. Ingxabano le siyibona isehlukanisa abantwana bethumbu linye phakathi.

Kujayelekile ukuthi abantwana abazalwa ngomama abatshiyeneyo kube yibo abaphathana ngesandla sochuku langenhliziyo engela sihelo. 

Kuyaphica nxa lokhu sesikubona kusenzakala ebantwini abalala thumbu linye. Ngamandla engxabano lawa esihlangana lawo egwalweni lapha axabanisa abantu begazi.

Indikimba yengxabano sihlangana layo njalo phakathi kwabantwana kanye labazali, labantu abadala. UMphunzo sihlangana laye exabana kakhulu loyisekazi onguye owayezama ngazo zonke indlela ukuthi abahlanganise bakhulumisane njengabafo ukuze baxazulule udaba lwelifa olwaluxakile emulini.

UMphunzo ulahlekelwa langamagama enhlonipho phambi kwabantu abadala ngenxa yengxabano ekhona. Ingxabano siyinanzelela njalo iyileyo ehlubula ubuntu, kanye lesimilo. UNkala uzama ngazo zonke indlela ukuthi alethe ukuzwanana phakathi kwemuli yakoNdlovu kodwa ngeziga lengxabano ekhona imizamo yakhe yonke nje ifana lokuthela amanzi emhlane wedada.

Kungelanzondo edalwe yingxabano kwakuzabalula ukuthi umdeni ubelokuzwisisana ubone njalo ngelihlo elifanayo. Kungenxa yengxabano ekhona njalo eyenza kucine kusiba lokuchitheka komphefumulo kaMphunzo, kucine kungelasixazululo esikhona phakathi kwengxabangxoza esemdenini.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds