Uncategorized

Phos’elakho: Lonyaka indlala inkulu…!

14 Mar, 2024 - 00:03 0 Views
Phos’elakho: Lonyaka indlala inkulu…!

uMthunywa

Silo Mehleli Dube

KULESITSHO sabondlebe zikhanyilanga esithi “a hungry man is an angry man” lokhu kusitsho ukuthi umuntu olambileyo uhlezi ezondile ngoba indlala ithelela ulaka. Lonyaka kutshile emasimini phose ilizwe lonke jikelele.

Izanuse ezibona ngezomkhathi bathi yikuguquka lokutshintsha kwezomkhathi yikho okubangela ukutshisa okungaka. Kwale lakhonale empumalanga esazi ukuthi bahlezi bevuthisa iminyaka yonke. 

Sibazwile bememeza abantu emisakazweni lakubomabona kude abantu bekhala ngendlala becela ukuthi uhulumende akangenele azame ukudingela abantu ukudla bahole nyanga zonke.

Ngitsho labasebenzayo bayayizwa indlala ngoba phela nxa abantu bengavuthisanga kusuka kukhuphule intengo yempuphu lokunye nje esikusebenzisa imihla ngemihla.

Kuviki eliphelileyo emhlubulweni wakithi bekubhaliswa abantu ukuze bathole ukudla okuvela kuHulumende nanku kukhohlakala omunye ubaba, uthe esizwa ibizo lakhe lingabizwanga wazonda, wakhukhumala okonanani, kazange achithe isikhathi wavela waqonda kumabhalane, wamtshaya ngenhlanekela ethi kanti umbangisani eze eqe ibizo lakhe phakathi kwabantu bonke. 

Umabhalane wathi ezama ukumchasisela ukuthi kube liphutha nje, yena wemba phansi efunga egomela ethi lelolanga uzambonisa izibunu zenyoka, nanku phela wayengelasikwelede kuzimali zomthelo yemizi.

Kwaze kwabizwa amapholisa ngoba sebebonile ukuthi umabhalane uzalinyazwa kumbe acine esefile kubangwa amabele anikwa abantu nguHulumende. 

Wayezonde okwethokazi lenyathi elidlelwe inkonyane ngamaganyani, lona elithi nxa libona umuntu lihle liqale ngokuphanda phansi likutshengisela ukuthi suka phansi kwalo lizakulimaza.

Ngithe sengihlezi ngingedwa sengidingisisa ukuthi kambe umuntu angazondela iphutha lokuthi ibizo lakhe leqiwe hatshi ngamabomu, aluba uHulumende uyagcwalisa isithembiso sakhe sokuthi akukho muntu ozabulawa yindlala. 

Kumele laye uHulumende adonse ziqine ngoba kuzamele abantu baholiswe kuze kuyefika kusivuno somnyaka ozayo.

Lotshani labo sebusilela, seziqala ukucaka inkomo lamadamu lawo asesitsha amanzi, iziziba lazo sezihuba, sokuyabangela ukuthi inkomo zibanjelwe odakeni, zingaswela abazidonsayo ife imile kabuhlungu ihitshwa ludaka lamanzi. 

Amadoda afuyileyo njengenengi lakithi sebeqala ukutshaywa ngumhedehede ngoba bengazi ukuthi imuli kanye lenkomo zabo bazaziphani, abahlakaniphileyo sebeqalile ukuthengisa izifuyo ezindala betshiya amajongosi lamathokazi ngoba khona kusaqinile.

Liqaphele lemisebenzini ungathi uyasoma lomuntu kanti umangoye selamalanga elala eziko avele akuvukele ukeketani. 

Kumele lonyaka sifunde ukuhlephunelana kungaba yini esikutholayo.

Ayixabene!

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds