Uncategorized

Phos’ elakho: Ungani bazalwa mama munye o-windi!

29 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Phos’ elakho: Ungani bazalwa mama munye o-windi!

uMthunywa

Meheli Dube

KUZE kube lesitsho esithi zimbila zantabanye mhlawumbe babebone ukufanana kwezenzo zakhona, yikho-ke ngivumele mhlekazi o-windi labo ngithi mhlawumbe ungani bamunya bele linye.

Ungabhoda amadolobho wonke amakhulu lamancane uzafica ukuthi kulento ezimbili abafanana ngazo xathu, kuthi inhlamba lokuswela inhlonipho.

Phela zonelwa mvu inye, lingabakhona ihlekana elilomthetho. Sekungani izinto ezifunekayo nxa beqhatshwa yizathifikhethi zenhlamba lezokuswela inhlonipho.

Kubo inhlamba ngamagcobo, abakhethi ukuthi umdala, bayihulula nje sengani ngabafana behulula umpumpulwane besemadlelweni bechakisile.

Abadala ufica betshelwa ubuthakathi lokuthi basuke emadolobheni baye emakhaya lapho okulabosowabo abaloyayo.
Nxa ungakagadi emoteni yakhe ukuncenga aze atshaye phansi ngedolo, lawe uthabe uthi nangu umntwana ozalwa ebantwini, kanti uthi lala lulaza sikwengule.

Ukuvele ungene phakathi awusenziwa muntu, uyabe kuye usufanana lesigcabha esinethwe yimvimbi kaMpalakazi.

Khona nxa kuserenkini yabo lapho abababanengi khona nxa wake wabona okuyinkonyane kwensengwakazi sokusuthi uchago sokuqaphise umsila kubhoda ngesibaya kudlula isango ngabomo.

Ufica okunye okungonkabi sekuze kutshekise lomlomo kuyithwahlabula kutshengisela ukuthi uyayithanda into ayenzayo njalo akayiphumputhi.
Uthola sokukunyayila angani ngumabhalani wamajoni ebala inkomo edibheni. Lemota uzwa sekuthiwa ngeyami yena umuntu eyisiphepheli.

Ngikhumbula omunye u-windi bake bambhuqa ngomunye udade, emtshantshazele inhlamba engonanga lutho, wezwakala esememeza umtshayeli ngoba lowo dade ngiyabona welusa.

Umtshayeli wangasabeli wekela bembhaxabula. Bafowethu uxolo ngenhlamba lokungahloniphi ukuze inkambo zethu zibe mnandi sizixoxela ngendubo esibhekane lazo.
Ayixabene.
0714355641.

Share This:

Sponsored Links