Uncategorized

Phos’ elakho: Bathi bathunywe ngu Mongameli . . !

09 Jan, 2020 - 00:01 0 Views
Phos’ elakho: Bathi bathunywe ngu Mongameli . . !

uMthunywa

Mehleli Dube

Lababantu angazi ukuthi ngingabiza ngithi zinyanga kumbe ngabaphurofethi ngoba izenzo zabo zinxa zombili. Ngitsho (otsikamtanda) asebegcwele ezigabeni ezinengi ze Matabeleland South.

Kwezinye indawo babamba abantu ngamandla ukuthi bahlahlulwe ikakhulu asebempunga, yikho lapho abethusela khona abantu bathi bathunywe nguMongameli, betsho nje bentshantshaza amanga aluhlaza tshoko, bengcolisa ibizo likamkhokheli welizwe.

Inkolelo zabantu ziyatshiyana akumelanga umuntu abanjwe ngamandla ukuhlahlulwa, nxa ukholelwa ukuthi bazakusiza kulilungelo lakho, ukuthi bakuvivinye, bakhame lowo msobho wodubo abathi ulalo.

Into ezikhitshwayo emizini yabantu zijinge zifane, lendubo zakhona ziyafana, uzwa bethi umzali kumbe ogogo asebafa kudala, yibo abatshiya lokhu lalokhuya okwenza umuntu angaphumeleli. Kuya ngokukholwa komuntu kwesinye isikhathi umuntu ukhala ngokuthi uyaloywa khona kuyibuvila nje, angitsho ukuthi ubuthakathi abukho. 

IsiNtu sithi abafileyo bayabona, kambe nxa uzakuyaqalana lamadlozi akini azilalele amathongo amnandi, uwahlambaze emphakathini, uthi yiwo abangela ukudubeka kwakho, khona kuyibuvila nje. 

Komunye umuzi batshona bebhodwa belandelana labotsika inkomo lembuzi kwasala kuzenzela umathanda emasimini abo, asazi kumbe amakhabe bazawaphiwa ngotsika. Nxa behlahlula umuntu ubhadaliswa imbuzi kumbe inkomo sekusiya ngenkinga olazo.

Bayazibutha imbuzi lenkomo zabantu, ngobuguluva babo, lokho ngikholwa ngithi yibuguluva ngoba lapho behlahlula bafaka ilizwi lenkosi behlanganisa lobunyanga, wake wakuzwa ngaphi lokho, kumele babizwe kuthiwe ngonyanga mthakathi ngoba bembaxambili.

Okudanisayo yikuthi sebebhidliza imizi yabantu lokona amantombazana amancane asesikolweni. 

Umbuzo engihlezi ngizibuza wona ngiswele impendulo yikuthi kungani lababantu besuka empumalanga besiza ngapha kwelemaNdebeleni bafike bahlahlule njengokwakusenziwa zinyanga zakudala.

Kulabanye osobhuku abalobudli lobugovu yibo ababiza lababantu ngoba emveni kokuhlahlula bayachathekelwa. 

Isixwayiso sami sithi kuwe ikakhulu wena onatha amaphilisi wesifo sikanogawulayo, ungavumi ukuqilwa ngutsika, kumbe umphurofethi ethi uyaloywa yekela ukunatha amaphilisi, unathe imidozo akupha yona, ngoba uyabe ekulayela indlela eyakwabemithunzana.

Ayixabene.

Umlobi uthinteka ku 0714355641

Share This:

Sponsored Links