Okuletha inzuzo enhle kumlimi

30 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Okuletha inzuzo enhle kumlimi abalimi

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABALIMI sebexwayiswe ngokumqoka abangakulandela labangakukhangela okungenza baphumelele ekulimeni kumbe babe lezilimo ezilohlonzi.

UMnumzana Jabulani Ncube ongumlimisi kwenye inkampani ethengisa inhlanyelo uthe abalimi kumele bananzelele okumqoka okungenza babelezilimo ezilohlonzi. Lezi izinto zigoqela i-seed factor (right seed), climate factors, soil factors lama-biotic factors.

“Okokuqala njengomlimi kumele linanzelele umhlobo wenhlanyelo (seed factor), likhethe inhlanyelo ehambelana lomkhathi, njengalonyaka kumele lihlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba kulezulu elilutshwana.

“Okwesibili kulama-climate factors, okutsho ezomkhathi. Kulezinto ezigoqela ubumanzi, amayezi, umoya lokutshisa. Ngakho-ke umlimi kumele akhethe izilimo ezihambelana lalokho okuqanjwe phezulu.

“Okwesithathu kule-crop management, lapha umlimi kuyabe kumele ananzelele izilimo zakhe kusukela ngosuku lokuhlanyela, ukuthelela, ukutshintshwa kwezilimo ezindimeni (crop rotation) lokuhlakulela izilimo kukhitshwa ukhula ukuze izilimo zikhule kuhle,” kuchasisa uMnu Ncube.

“Okokucina kulama-biotic factors, lapha kugoqelwa imihluhlane, izibungu kanye lokhula. Njengomlimi kumele unanzelele ukuthi izilimo zakho azihlaselwa yimikhuhlane lezibungu ngakho kumele uthenge imithi yokufafaza leminye imithi efafazwayo endimeni eyenza ukuthi kungabi lokhula,” kulandisa uMnu Moyo.

Uphethe ngokuthi abalimi kumele bakhethe umhlabathi olungele izilimo zabo bekhangele okuthiwa ngama-soil factors okugoqela i-soil fertility, ubumunyu bomhlabathi (soil pH) le soil structure.

“Kuqakathekile ukuthi umlimi abekwazi ukuthi impilakahle yomhlabathi wensimu yakhe ikuliphi izinga. Lapha siyabe sikhangela ukuvunda komhlabathi, ukuwuhlolisisa ukuthi umunyu lokuthi awulanyongo  ukwenzela ukuthi siwelaphe nge-agricultural lime. Nxa ungavundanga ngokweneleyo umlimi kuyabe kumele afake umquba lenye imvundiso ethengwayo enjengabo Compound D,” kuphetha uMnu Ncube.

Share This:

Sponsored Links