O-Level: Ukuhluzwa kwengwalo

21 May, 2020 - 08:05 0 Views
O-Level: Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Silo Ophezulu Stinta

Siqhubeka njalo ngokuqakatheka kwemibhalo yethu engalotshwanga lapho esikhangele khona, inganekwane, sesike saxoxa ngenganekwane impawu zakhona Kanye nje lokuthi ziyini inganekane lezi okuyinto njalo emqoka okwamagama.

Lapho siqhibeka ngokuqakatheka kwenganekwane,sinanzelela njalo isambulelo esimqoka,esithi sona inganekwane lezi ziyisiphala sembali yemvelo. Zinengi izinto esizibona kumvelo yethu ezinye njalo siphila lazo singazwisisi umdabuko wazo, kodwa ke ngokulandela inganekwane ezithile sinanzelela ukuthi siyafunda ngemvelaphi siyafunda njalo ngomdabuko wezinyamazana ezithile Kanye lokuziphatha kwazo nxa singakhangela nje isibonelo senyamazana ezithile.

Sithatha isibonelo senyamazana, imbila sikhangela nje ukuswela kwayo umsila,abantwana ikakhulu babe lemibuzo eminengi kakhulu ngenyamazana le bekhangela isimo sayo, lapho sekulandelwa inganekwane sifunda ukuthi imbila le ize iswele umsila nje kungenxa yokuthi yayithanda ukulayezela, ezinye inyamazana zigijima zisiya landa imisila yona yona yayilokhu yothamele ilanga emadwaleni ilayezela ukuthi ezinye ziyiphathele imisila yaze yaphela du.

Inganekwane le iqukethe imbangela thize ngesimo sembila eyingxenye yemvelo,kubuye njalo kube lesifundo esimqoka okwamagama kule inganekwane.Sifunda ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu afunde ukuzenzela izinto angaphili ngokulayezela nje lokuthumela ngoba kusasa uyasala ebambe isisila sedada abanye bonke nje sebentantalaze bazinanza bona ,bakhohlwa ngaye.

Share This:

Sponsored Links