Inhlupho zalamuhla: Ubukela amavidiyo ocansi athi ngilingisele

06 Sep, 2018 - 00:09 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Ubukela amavidiyo ocansi athi ngilingisele

uMthunywa

Kangisamthembi
Ngilomntwana oyedwa. Ngithandana lendoda elabantwana abane. Umntwana wesine umthole sengivele ngithandana laye. Kunzima kakhulu kimi ukuphinda ngimthembe. Ngibona angathi ngizifaka enkingeni ngokuqhubeka ngithandana laye.

Impendulo
Ukuthandana lomuntu olabantwana akusiyo nkinga. Okubalulekileyo nje yikuthi ungena uzimisele ukumelana lensolo ezihamba lokuba labantwana. Ngena usazi ukuthi laba bantwana balabonina ngakho ngeke kutshintshe lokho ngoba sekungene wena.

Kodwa engingakutsho mzukulu yikuthi uthando lwenu aluqalanga esisekelweni esiyiso — okuyisisekelo sokuthembeka. Akulahlupho ukuthi umthole elabantwana kodwa ukuqhubeka abe lomunye usukhona kutsho okunengi ngaye. Kumele uthathe isinqumo sokuthi uyahlala loba uyamtshiya, ngoba utshengise ukungathembeki.

Ubukela amavidiyo ocansi athi ngilingisele
Ngithemba uqinile Khulu ngoba lami ngiqine saka lanxa kukhona okungangiphathi kuhle. Umkami kusukela kunyanga ezimbalwa ezedluleyo, usethanda izithombe zabantu abanqunu lokuzidlalisa isitho sangasese.

Kusukela satshada eminyakeni emine edluleyo, akakaze atshengise impawu zokuthanda lokhu. Kuhlupha ngoba angabukela uyabe esefuna ngenze lokhu akubone kumavidiyo lawo. Sengize ngibona angathi sengiyisigqili socansi.

Impendulo
Ukuthanda komkakho izithombe zabanqunu lokuzidlalisa isitho sangasese kubangelwa yikuthatheka kalula ngemizwa yocansi. Ucansi luyinto ebusisekileyo phakathi kwababili abatshadileyo ngakho loba ngubani ongena abe ngowesithathu phakathi kwababili uyisitha. Zama ukukhuluma lomkakho umtshele ukuthi wena kawuwuthandi umkhuba lo asewuqalisile.

Usele-password efonini
Sesileminyaka engu-10 satshada. Izinto ziqale ukutshintsha eminyakeni emibili edluleyo. Kulezinsuku usele-password kumakhalekhukhwini wakhe. Kuyangimangalisa kakhulu lokhu ngoba ubengakwenzi lokhu. Futhi usesamukela incingo ebusuku ezivela kowesifazane athi usebenza laye. Nxa ngimbuza, uthi bakhuluma izinto zomsebenzi.

Impendulo:
Kubalulekile ukuthembana nxa litshadile. Akukuhle ngitsho ukuthi ngemva kweminyaka engaka bese liqala ukuhlalisana ngale indlela. Akukho okudlula ukuthi uhlale phansi lomkakho umtshele ngobubi balokhu asekuqalisile emtshadweni wenu. Mazise ngokubaluleka kwakhe lomtshado wenu kuwe. Lokuthi kawufuni ukuthi into encane njengale ingene phakathi kwenu. I-password kayidingakali phakathi kwabatshadileyo.

Kubalulekile ukuthi akunike isizatho esenza ukuthi akubone kubalulekile ukuthi abe le-password.

Share This:

Sponsored Links