Imibhalo engalotshwanga

21 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Imibhalo engalotshwanga

uMthunywa

Ophezulu Stinta
SIQHUBEKA njalo ngezaga zethu eziyingxenye yemibhalo engalotshwanga, izolo okhokho bethu bebegiya ngazo izaga lezi, kulimi lwabo, bekhuluma kuzwakale inkulumo igxile njalo ibe yileyo ezikileyo.

Izaga ke bezisenza ulimi lube mnandi okwamagama, lakhathesi njalo izaga zilakho ukusetshenziswa ukucwebezelisa ulimi lwethu. Okuqakathekileyo, yikuthi sisetshenziswe ngendlela efaneleyo njalo lokwazi ingcazelo yesaga eqondileyo ukuze kungaxubani ingcazelo okungacina sekuphoxa inkulumo yonke nje jikelele.

Sizakhangela izaga ezimbaxambaxa, ngomunye umhlobo wezaga lo, lokhu kutsho ukuthi imbali yazo kanye lokubunjwa kwazo kuthathelwa endaweni ezinengi, akuthathathelwa endaweni eyodwa njenge minye imihlobo yezaga esike sayikhangela. Kesikhangele izibonelo ;

Kakubuyelwa nganxanye njengamanzi, amanzi okukhulunywa ngawo ngamanzi omfula agelezayo, ungawabukela nje lapho umfula usetsha, asuka komunye umkhumbi abuye ngakomunye, asuke adabule phakathi komfula sengathi nje ayatshelana.

Lokhu-ke akwandanga ebantwini ukuthi lalapho bephakathi kwenkulumo babonakale bevumelana ndawonye kunkulumo eqhubekayo, okujayelekileyo yikuthi bonke nje bahlanhlathe iganga besiya le lale, ungabona kusiba lokuvumelana lokhu kutsho ukuthi bayabe bevele bebophe iqhinga.

Lapha-ke sinanzelela ukuthi, imbali yesaga lesi ithinta amanzi okuyimvelo kanye labantu, okusenza sibe mbaxa mbaxa.

Share This:

Sponsored Links