Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo – Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

21 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Giya Mthwakazi:  Iqoqo lezinkondlo – Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezilezikhalazo
Imbongi nguGeshom Khiyaza
Isihloko senkondlo – Asikhumbuleni abangalalutho

Kuliviki ngihambe umango omude ngayawela kundikimba ethi: “Ezilezikhalazo”. Imbongi uKhiyaza isisondeza kwabanye bethu abaswelayo, abangelalutho. Siyakhuthazwa ukuthi sibancede labo abangelalutho ngakho konke esilakho. Asibakhumbuleni labo abalala ezitaladeni lasezindongeni ngoba imbali zabo zisuka kude asizazi, kodwa abanye kujinge kubesobala ukuthi kabazenzanga.

Labathiwa bazenza kakube yikuthi babengakwazi abakwenzayo.

Lapha imbongi ikhuthaza ukuthi kabancedwe labo abaswelayo abangelalutho kungelani lokuthi bazenzela ukuthi babekuleso simo kumbe njalo balapho ngakwenzayo. Into eqiniswa yimbongi yikuthi kabancedwe labo abaswelayo. Kuthiwa kasibakhumbule njengabanye bethu singababandlululi ngoba kasingcono kulabo. Siyakhunjuzwa njalo yimbongi ukuthi sonke sadalwa nguMvelingqangi, uNkulunkulu.

Imbongi ipha wonke obala inkondlo le izifundo eziqakathekileyo ngempilo.

Sonke sibumba linye ngoba sadalwa nguNkulunkulu njalo silezitho lezipho ezitshiyeneyo. Abantu badalelwa ukuba lapha emhlabeni.

Ngalokho-ke imbongi ikhuthaza ukuthi bonke abantu masithandane ngoba uNkulunkulu uyasithanda sonke. Sonke siyafanana phambi kukaMvelingqangi.

Uyakufakaza lokhu uKhiyaza ngala amazwi: “Siyizidalw’ ezifananayo sonke/ Sadalwa nguMvelingqangi sonke/Sadalwa silezitho leziphiw’ezitshiyeneyo sonke/ Ngalokho-l’uMvelingqang’ uyasithanda sonke!”

Lo umqondo uphindiwe yimbongi isisiya emaphethelweni kwenkondlo yakhe ukuthi saphiwa izitho leziphiw’ezitshiyeneyo. Yilowo lalowo wabelwa ngokutshiyeneyo. Sesitshelwa ukuthi ngalokho-ke ukwenza kwethu kutshiyene ngoba lathi ngokufanana kwethu sitshiyene.

UMvelingqangi usithanda sinjalo sitshiyene ngoba sadalwa nguye sitshiyene. Uyasithanda sonke uMvelingqangi. Iyakha limbongi ngoba nanku isitshela ukuthi asazisaneni loba siyizidalwa ezitshiyeneyo.

Asikwenzeni lokhu ngoba uNkulunkulu uyasazisa sinjalo sitshiyene. Ukuswela komunye makungabi lihlazo kithi kumbe ubuthutha bakhe. Ukuswela komunye makungabi yinto esicunulayo njalo masingakutoliki njengobuvila ukuswela komunye. Makungabi yikuthi wena otholayo uhlakaniphile kodwa okumele sikukhumbule yikuthi sonke sidalwa silezitho leziphiwo ezitshiyeneyo.

Ngenxa yalokhu lokwenza kwethu kuzakuba ngokutshiyeneyo ngoba lathi ngokufanana sitshiyene. Elimqoka lapha esilinikwa yimbongi ngelithi: ‘UMvelingqang’usithanda sonke!”
Imbongi ikhuluma lokhu iphezulu kwentaba iyanqolonga.

Ikhuluma ngelizwi elikhulu imbongi ngoba umuntu othi uyanqolonga uyabe ebiza ngelizwi elikhulu. Imbongi isesiqongwei sentaba iyabiza ngelizwi eliphezulu. Icela inqolonga kuzo zonke izizwe zomhlaba. Ithi iyanqolonga nje imbongi ngoba akekho ongayizwa nxa inyenyeza inganqolongi.

Ngamanye amazwi imbongi ifuna lokho ekutshela izizwe zonke zomhlaba kuzwakale ngoba kayigolombi muntu, kayidingi kucunula olaleleyo kodwa idinga ukuzwisiseka kakuhle kulowo olaleleyo.

Lowo olaleleyo kudingeka ukuthi ezwe ukubana imbongi kayizondanga kodwa idanile ngekubona kusenzakala kwabaswelayo. Imbongi ithi kayihlukuluzi kodwa iyancengancenga ukuba lowo olaleleyo ayizwisise ekutshoyo ngokutshiyana kwabantu, ezwe njalo ukuthi imbongi ikhuluma mayelana lani. Elimqoka ngelithi: “uMvelingqangi usithanda sonke.”

Share This:

Sponsored Links