Dibhisani inkomo lizivikele emikhuhlaneni

21 Dec, 2023 - 00:12 0 Views
Dibhisani inkomo lizivikele emikhuhlaneni Inkomo

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABATHENGISA imithi yezifuyo leyezilimo abeFarm and City sebexwayise abafuyi benkomo ukuthi badibhise inkomo ukwenzela ukuthi zivikeleke emikhuhlaneni, ikakhulu umkhuhlane we-January disease.

Oyingcitshi kwezempilakahle yezifuyo esitolo lesi, uMnumzana Itai Shambambeva uxwayise abafuyi ukuthi kumele badibhise inkomo zabo babuye bazihlabe amajekiseni ukuze bavikele inkomo zabo emkhuhlaneni we-January disease.

“Umkhuhlane we-January disease ujayele ukuba khona ngesikhathi sezulu ubangelwa yisibungu esibizwa ngokuthi yi-theileria parva,  umkhuhlane lo ubangelwa yimikhaza eminengi eluma inkomo ngakho-ke nanzelelani ukuthi inkomo ziyadibha viki zonke njalo lisebenzise imithi eqondileyo ekudibhiseni inkomo zenu.

“Imithi elingayisebenzisa igoqela i-coopermycn le tickbuster. Itickbuster yona liyakwanisa ukuyisebenzisa ekudibhiseni inkomo lokuzifafaza ngawo umuthi lowu,” kulandisa uMnu Shambambeva.
Ubuye wakhuluma ngokuthi inkomo esezihlaselwe ngumkhuhlane zibonakala ngani.

“Nxa inkomo isihlaselwe ngumkhuhlane lowu ibonakala ngokuba lenyembezi ezinengi lendenda njalo iyabe isehluleka ukuma ngoba ingasela mandla emadolweni icine isifile.

“Nxa inkomo ibulewe ngumkhuhlane lo ingahlolwa imbangela yokufa, kungatholakala ukuthi amaphaphu ayabe egcwele amanzi,” kutsho uMnu Shambambeva.

Uphethe ngokuqonqosela bonke abafuyileyo ukuthi badibhise inkomo ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki.

“Ukuvikela ukumemetheka lomkhuhlane lo ezabelweni zonke zelizwe, sikhuthaza wonke umuntu ofuyileyo ukuthi adibhise inkomo zakhe viki zonke lokuthi kungabi lenkomo ezisuka komunye umngcele zisiya komunye kuze kwehle izinga lomkhuhlane lowu,” kuphetha uMnu Shambambeva.

Share This:

Sponsored Links