Asidibhiseni inkomo ukuze zivikeleke emkhuhlaneni

11 Jan, 2024 - 00:01 0 Views
Asidibhiseni inkomo ukuze zivikeleke emkhuhlaneni Inkomo kumele zidibhiswe ukuze umkhuhlane weJanuary disease ungamemetheki

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABATHENGISA imithi yezifuyo leyezilimo abeFarm and City sebexwayise abafuyi benkomo ukuthi badibhise inkomo ukwenzela ukuthi zivikeleke emikhuhlaneni, ikakhulu umkhuhlane we-January disease.

Oyingcitshi kwezempilakahle yezifuyo esitolo lesi uMnumzana Itai Shambambeva uxwayise abafuyi ngendlela abangazilandela ekuvikeleni inkomo zabo emkhuhlaneni we-January diease ezigoqela ikakhulu ukudibhisa inkomo lokuzihlaba amajekiseni.

“Umkhuhlane lo weJanuary disease wande kakhulu ukubakhona ngesikhathi sezulu ubangelwa yisibungu esibizwa ngokuthi yi-theleiria parva. Umkhuhlane lo ubuya ubangelwe yimikhaza eluma inkomo ngakho-ke nanzelelani ukuthi inkomo ziyadibha maviki onke njalo libone ukuba lisebenzisa imithi eqondileyo ekudibhiseni.

“Imithi elingayisebenzisa igoqela i-coopermycn le tickbuster. Itickbuster yona liyakwanisa ukuyisebenzisa ekudibhiseni inkomo lokuzifafaza ngawo umuthi lowu,” kulandisa uMnu Shambambeva.

Ubuye wakhuluma ngokuthi inkomo esezihlaselwe ngumkhuhlane zibonakala ngokuhlengezela inyembezi kunye lendenda.

“Nxa inkomo isihlaselwe ngumkhuhlane lowu ibonakala ngokuba lenyembezi ezinengi lendenda njalo iyabe ingasakwanisi ukuma iyabe isiswela amandla emadolweni icine isifile. Nxa inkomo ibulewe ngumkhuhlane lo ingahlolwa imbangela yokufa, kungatholakala ukuthi amaphaphu ayabe egcwele amanzi.”

Uphethe ngokugcizelela ukuthi inkomo kumele zidibhiswe ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki.

“Ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane lo ezabelweni zonke zelizwe kubalulekile, sikhuthaza wonke umuntu ofuyileyo ukuthi adibhise inkomo zakhe maviki onke lokuthi kungabi lenkomo ezisuka komunye umgcele zisiya komunye kuze kwehle izinga lomkhuhlane lowu,” kuphetha uMnu Shambambeva.

Share This:

Sponsored Links