‘Ngenziwa isiphofu yinyoka yomkami’

‘Ngenziwa isiphofu yinyoka yomkami’

0 655

Thokozile Mbedzi
KULENINA lesigabeni sakoChireya, eGokwe eseliyimpumputhe kulandela ukukhothwa amehlo yinyoka yenotho yomkalo, uMthunywa ukuzwile lokhu.

UMnumzana Garikayi Mwenje kubikwa wadinga umuthi wenotho kwenye inyanga yeZaka kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula oyiwo osuphendule umkakhe, uTinevimbo Mwenje, isiphofu.

UMthunywa uzwe ukuthi uMnu Mwenje waphiwa umuthi lo kuyizigojwana ezintathu esezaphenduka zaba yinyoka le eyakhotha umkakhe amehlo avaleka.

UNkkz Mwenje oselamaviki amabili engaboni, umangalele umkakhe enkundleni yenduna uChiya Chireya esethesa umkakhe umlandu wokudinga umuthi wenotho.

“Umkami wahamba enyangeni wayadinga umuthi ukuba anothe ngakho umuthi lo wafika wawubeka phakathi kwebhokisi (trunk) endlini yethu yokulala sahlala lawo izinyanga andubana uphenduke inyoka.

“Mina angizange ngiyithande into eyenziwa ngumkami. Ngathi ngcono ayenze yedwa mina angifuni kuba lesandla kukho yena wathi ngizalimala ngoba okuvunywe nguye lami ngiyakuvuma,” kulandisa uNkkz Mwenje.

“Ngenxa yokuthi into le ibihlezi ingidla emoyeni ngahamba esontweni ngisiyacela ukuthi bangithandazise, ngithe ngiphenduka ngathola ezondile. Ngathi sengilele inyoka yakhe  yangikhotha amehlo ngahle ngaba yisiphofu, yikho ngibuye lapha enduneni ukuzomangala ukuze ngithole usizo.

“Umkami wathi inyoka le yenze lokhu ngoba ngithanda ukuchaya indaba zomuzi wami  ebandleni,” kulandisa uNkkz Mwenje.

Ebuzwa edale lenduna uChireya, uMnu Mwenje uthe yena ubefuna inotho.

“Mina bengifuna inotho, bengingakwazi ukuthi kuzalimaza umkami ngakho ngicela lingixolele ngibisele into le ngoba ngayithatha eZaka komunye ubaba kodwa kuthiwa sowabhubha,” kutsho uMnu Mwenje.

Induna uChiya Chireya ibuzwa ngodaba lolu ivumile ukuthi kulodaba olunjalo olwenzakeleyo edale lakhe ngakho sebelungisa ngendlela yabadala ukuze baxazulule ubunzima lobu.

“Udaba olunje lwenzakele ngakho sengikhulumisana labazali babo bonke ukuze sincedise laba ababili ngoba umfazi kasaboni, kumele kuyehlawulwa ngoba umuthi awubuyeli kungenziwanga lokho,” kuphetha induna uChireya.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply