Kunjalo ke Olwalotshwa ngu M E Wanda

Kunjalo ke Olwalotshwa ngu M E Wanda

0 293

Silo Ophezulu Stinta kugwalo

SIQHUBEKA ngendatshana elesihloko esithi Kuyozwakala, lapho esitshiye khona uDumazile esengogila imikhuba esedinga amaqhinga angasondeza uSithole eduze ukuthi inhliziyo yakhe incibilike ayehlawula kwabo kaDumazile.

USithole laye ngokukholelwa okukhulu uyasibona isidingo sokuba ayehlawula inhlawulo thize ngakibo kukaDumazile. Lafika ilanga ayeselimisile uSithole wayesehlome waphelela wayengaba yini kodwa ukuthutsha elengise izandla emzini wabantu phezu kwecala ayeselenze phakathi komuzi wabantu. Kwakungathi icebo likaDumazile lisebenzile njengoba nje uSithole wathi esizwa ngosana lolu olwalugonwe nguDumazile, watshinga wadla amalahle.

USithole lo wayevele nje etshengise ukungahloniphi umuzi kaKheswa ngezinga eliphezulu loba wayelemali kodwa kwakuqakathekile ukuthi atshengise inhlonipho alondoloze nje isiko kanye lobuntu. Loba isizatho sikaDumazile sokuya ekhaya sasiphuthuma kangakanani kwakufanele nje aziphe ithuba lenhlonipho athumele umuntu owayengaqhuba uDumazile ngakibo yena-ke alandele ngemva kwesikhathi.

UKheswa laye sinanzelela ukuthi wazehlisa kakhulu, kwakulilungelo lakhe ukuthi ahlawulise ngengane yakhe njalo acaphuke ngokuyibona ithutsha ekhaya igodle usana, lokwenza iqhubana lowesilisa onguye oyonileyo njalo wayelelungelo lokumgamula langehloka sibili kodwa kuyadanisa ukubona uKheswa simbona sengothambileyo lapho esezwe elenhlawulo kuhle kube sobala ukuthi ubevele ekhangelele ngamehlo abomvu ukuthola ulutho thile egcwalisa isaga esithi zithiywa ngezikudlayo.

UDumazile njengoba wayesethethe isinqumo sokubuyela esikolo wayesedinga umuntu wokumsiza njengoba wayeselosana. Wakhulumisana lonina ngokuhamba loLerato, OmaJwara abathandizindaba bathi bebona imota  kaSithole isegumeni bahle bazidlulisa, ezidlisa satshayana bahle baphambana laboDumazile sebevele sebengabahambayo. Kabazange nje bayilibale indaba kaDumazile yokunyamalala kanti sehlala lendoda yomnikazi, phezu kwenkulumo eyayisegudwini ngomkhuhlane ongumatshaya bhuqe.

Babenanzelela mhlawumbe isiqubu sikaDumazile ukuthi wayesedlalela engozini njengoba nje oSithole kade bayihamba indlela yempilo kunengi abangabe sebahlangana lakho empilweni ngakho ulutsha olufana loDumazile lwalungazithola seluphakathi komjibila waleli gcikwane. Laba ababili bayakhalaza ngelithi intsha ngabe iyalalela zonke izeluleko abaziphiwayo mayelana legciwane leli umkhuhlane lo babengawunqoba.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply