Iqakathekile incwadi yokufa

Iqakathekile incwadi yokufa

silo Pumulani Mpofu

Senginanzelele ukuthi zikhona izinto esizithatha lula kodwa zona ziqakatheke kakhulu okubangela ukuthi nxa singelazo sihlangane lobunzima empilweni zethu. Kuthi-ke lapho sezifunakala lezo zinto sithwale amagabha avuzayo.

Enye yalezo ncwadi eziqakathekileyo yincwadi yokufa (death certificate). Kukanengi ngihlala ngixoxisana labazali abasivakatshela eTrinity Project bezodinga uncedo ngolwazi lokuthi bengathathisa njani incwadi zokuzalwa kwabantwana.

Kule iviki ngixoxisane lomama okuthiwa nguSihle Mathe oleminyaka engu-30 yokuzalwa ohlala eMabuthweni.

Ekuxoxisaneni laye ngathola ukuthi uSihle ngumzawakhe kanina kaNkosinomsa Mlotshwa oleminyaka elitshumi lanye kodwa kalancwadi yokuzalwa.

UNkosinomsa wabhujelwa ngunina eleminyaka emibili nje, wasesala enakekelwa ngugogo wakhe ozala unina owayehlala ekhaya eSigodini. Ngemva kweminyaka emithathu ukufa kwamthatha ugogo kaNkosinomsa kabuhlungu kwasala kungela ongamgcina.

USihle kwamzwisa ubuhlungu lokho waba lesihelo lanxa engasebenzi wakubona kukuhle ukuthi athathe umtanomzawakhe ahlale laye. Yikho ukuthi uNkosinomsa aphenduke koBulawayo azohlala loSihle eMabuthweni.

Wenza okusemandleni akhe uSihle ngokuthengisa amatamatisi eGodini ukuze uNkosinomsa angene isikolo laye njengabanye abantwana abangabakhe.

Ngenkulu inhlanhla uNkosinomsa wabhaliswa ehlelweni oluncedisa intandane ngemali yokubhadala esikolo (school fees) kodwa uhlupho yikuthi kalancwadi yokuzalwa (birth certificate) njengoba unina wabhubha engakamthathisi.

Ekubhubheni kukaNomsa, unina kaNkosinomsa akuzange kuthathwe incwadi yokufa kwakhe (death certificate). Kanti njalo owayisayinayo ngugogo laye osowabhubhayo. Laye ngokunjalo kazange athathelwe incwadi yokufa.

Lezi zincwadi eziqakathekileyo njalo ziyafuneka ekuthathiseni uNkosinomsa  incwadi yokuzalwa. Njalo incwadi yokufa kukaNomsa yiyo ebonisa ukuthi uNkosinomsa uyintandane kuzo zonke inhlelo zikaHulumende kanye lezinye inhlanganiso ezincedisa intandane.

Ngakho-ke ukungabi khona kwalezi zincwadi kwenza umntwana ehluleke ukuthathelwa incwadi yokuzalwa.

Kuzo zonke ingxoxo esengike ngaba lazo labazali abalohlupho ekuthathiseni abantwana izincwadi zokuzalwa nginanzelele ukuthi inengi lethu asilandaba lokuthi umuntu engadlula emhlabeni sisale sesithatha incwadi yokufa kwakhe.

Kuba lokungazikhathazi kuze kufike isikhathi sokuthi leyoncwadi kulalapho efuneka khona. Lapho-ke kuba lobunzima ngoba kwesinye isikhathi lowo muntu okumele athathe leyo ncwadi uzabe sewasuka wayahlala kweyinye indayo loba laye sengasekho emhlabeni ngokunjalo kuzafuneka ubufakazi ukuze leyo ncwadi yokufa ithathwe ngokusemthethweni.

Ngithanda ukuxwayiswa umthwakazi ukuthi baqakathekise incwadi yokufa njengazo zonke incwadi ezibalulekileyo.

Isihlobo nxa singabhubha asisukumeleni phezulu sithathe incwadi yaso yokufa kusesemasinya kungakhathelekile ukuthi iyadingeka ngaleso sikhathi ngoba kuzafika isikhathi sokuthi iyafuneka.

Singathi ngoba umuntu ufile besesisithi lencwadi yokufa kwakhe ayincedi ngalutho, iqakathekile layo njengencwadi yokuzalwa lesithupha.

Asihlanganeni ngeviki ezayo.

Umlobi utholakala kunombolo  zocingo ezithi 0773 195 055 lakukheli ethi trinitytrust6@gmail.com lakuFacebook page ethi Trinity Project PVO.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply