Uncategorized

Ziyanda izingane ezile-autism

06 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Ziyanda izingane ezile-autism

uMthunywa

SIYAKHULA isibalo sezingane ezihlonzwa ukuthi zile-autism kukanti ongoti bathi sekuyisikhathi sokuthi abantu bafunde futhi basiqonde lesi sifo.

Ungoti obhekele ukuhlonza lokwelashwa kwalesi sifo ezinganeni, i-Neurodevelopment Paediatrician, osebenza esibhedlela iNetcare St Augustine, uDokotela Nerica Ramsundhar, uthe eminyakeni emihlanu kusiya kweyisithupha eyedluleyo sibonakale sinyuka isibalo sezingane ezine-autism.

Uthe ngokolwazi olukhitshwe yui-US Center of Control nyakenye ucwaningo beluveza ukuthi ezinganeni ezingu-36 eyodwa ile-autism kukanti ngaphambilini beluveza ukuthi ezinganeni ezingu-56 eyodwa ile-autism.

UDkt Ramsundhar uthe abantu abale-autism baba lezinselelo zokuxhumana ngendlela yemizwa i-neurodevelopmental okudala ukuthi ihluke indlela abakhuluma ngayo lendlela abaziphatha ngayo uma kuqhathaniswa leyabanye abantu. Uthe bajwayele ukwenza into bayiphindaphinde.

“Lokhu kulomthelela endleleni ulimi oluveza imizwa ngokwejwayelekile, okuyikhono lethu lokukhuluma; ikhono lethu lokuqonda; kanye lokukhuluma libe lingaphumi izwi okungaba ukukhuluma ngokutshintsha ubuso, indlela amehlo abuka ngayo, ukuthinta komzimba lokunye,” kuchaza uDkt Ramsundhar.

Uqhube wathi izingane ezile-autism ngokuvamileyo aziyivezi imizwa ngesimo sobuso bazo, zivamise ukwenza okuthile ngesandla okungaba ukuhebeza, ukugxuma, ukuzigingqa phansi, ukuzisonta umzimba nakho okungabonakala.

“Izingane ezile-autism ngokuvamileyo zihlala zimatasatasa ngezinto ezithile ezenza umqondo wazo uhlale usebenza, njengokuqaqa ithoyizi lemoto esikhundleni sokudlala ngalo, ukucubungula izinkinobho, amatshe noma yini enye. Konke lokhu kwenza ukuthi zingabi laso isikhathi sokudlala lezinye izingane ngoba umqondo wazo ugxila kulokho ezifuna ukukuxazulula,” kuchaza udokotela.

Wengeze ngokuthi izingane ezile-autism zingase zibe lokuxhumana lomphakathi okungejwayelekanga ngoba ziyakugwema ukuxhumana labantu kakhulu.

“Ukutshintshana ngamathoyizi kanye lokudlala ngamathoyizi kungase kuzicasule,” kutsho uDkt Ramsundhar.

Uthe uma behlola izingane bakhuluma labazali babheke umlando kamama ngesikhathi ekhulelwe ingane. Babheke ukuthi ingane ibikhula kanjani ngalesi sikhathi.

“Sixoxa lomndeni mayelana lokudlala kwengane, ukuhlalisana kwayo labanye abantu, ukwenza izinto ngokuphindaphinda noma ukucubungula umehluko entweni eyodwa. Bese kuba khona lapho esibheka ukuthi ingane ixoxa njani labazali bayo. Ukuthi yenzenjani uma icela okuthile, imaphi amagama ekwazi ukuwaphumisa lokunye,” kuchaza uDkt Ramsundhar.

Uthe lezi zinto azibalileyo abakhulisa izingane kumele baziqaphele emakhaya ukuze baphangise  babone uma kulokungajwayelekanga. – Isolezwe

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds