Ziyadlisa i-sugar beans

29 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Ziyadlisa i-sugar beans

uMthunywa

Musa Janga
Abalimi bakhuthazwa ukuba bacabangisise ngokulima indumba ze-sugar beans ngoba ziyisilimo esilenotho enkulu.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosazana Bayethe Sibanda ongumlimi uthe kulezinsuku ukuze wenze imali kumele ukhaliphe ulime izilimo ezidliwa ngabantu abanengi.

Uthe i-sugar beans yisilimo esithandwa ngabantu ngoba zitshiphile njalo zidliwa kakhulu yilabo abangadli inyama ngoba zisebenza okufana lenyama emzimbeni womuntu.

“I-sugar beans ziyakha umzimba, labo abangadli inyama bakhuthazwa ukudla zona ngoba zenza umsebenzi munye lenyama emzimbeni yethu.

“Okunye okwenza i-sugar beans zibelemali yikuthi zandise ukudliwa kakhulu endaweni ezinkulu ezehlukeneyo njengezibhedlela, ezikolo lapho abafundi abafunda behlala khona kanye lemajele,” kuchaza uNkszn Sibanda.

Uthe ukuze umlimi abe lesivuno esihle umlimi kumele abe lolwazi olubanzi.

“Nxa ufuna ukulima i-sugar beans kumele ukhethe inhlanyelo eqondileyo njalo uyithenge endaweni eziqondileyo zabalimi,” kuchaza uNkszn Sibanda.

Uqhubeke esithi okunye okuqakathekileyo nxa umlimi elima i-sugar beans ngumkhathi lomhlabathi.

“I-sugar beans zifuna umkhathi okhudumalayo kanye lomhlabathi olomvundiso ukuze zenze kuhle,” kutsho uNkszn Sibanda.

UNkszn Sibanda uxwayise abalimi ukuthi bananzelele izilimo zabo ngoba zilakho ukuhlaselwa yizibungu

lemikhuhlane kungakho kumele umlimi enze isiqiniseko sokuthi uyakuvikela lokhu.

“Umlimi angafafaza amanzi alesoda kumbe isepa indumba zakhe nxa zingahlaselwa yizibungu,” kuphetha uNkszn Sibanda.

Share This:

Sponsored Links