ZIVULIWE!

18 May, 2023 - 00:05 0 Views
ZIVULIWE!

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube

Salibonani bafundi? Ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu njalo izifundo ezikuphepha likaZulu ziyalisiza okumangalisayo. Kuviki ephelileyo bekunguMvulo obomvu kuyisiphithiphi abantu beyibunyonyo bephambana besiyale lale. Hawu kutheni kanti? Bezivulwa izikolo abantwana besikolo bebelubhekise kuzindawana ezinengi ezehlukeneyo. 

Abazali kulo uMvulo kusele kuyizililo, izikhwama bathintithile ngoba phela kunengi obekufuneka. Abanye basele bengasela yona ipeni yokudla umuthi. Kambe bafundi liyabunanzelela yini ubunzima abazali benu abaphakathi kwabo? Angikholwa bafundi. Abanye kungathi nje liyiziphofu aliboni lutho olubi. Alikuboni ukuthi abazali benu badonsa nzima.

Izikolo zizavulwa bazamile abazali ukulithengela izigqoko zesikolo eziqondileyo. Injongo bekuyikuthi lihambe libahle ezikolo zenu ngelanga lakuqala. Okudanisayo yikuthi abanye benu bathethe amabhulugwe amatsha bawangena ngezigelo. Awu wathola sekungompompi umuntu esehamba etanasa ngoba phela selibamba lelo bhulugwa. Kunjalo-nje ngaphansi ngapha aqunyiwe acina engasakhanyi kumbe made loba mafitshane. Isicathulo lebhulugwe bekungasela bungane.

Amankazana lawo athethe iziketi ezinhle ezithengwe ngabazali baziquma zakha phezu kwamadolo. Umuntu wehluleka lokukhothama ngoba phela abakhangeleyo bebengafa amehlo kunjalo nje emakhanda lapha abanye babuye inwele ziyibulembu. Abanye bagelile kodwa lokho abakugelileyo kubenza bangakhanyi ukuthi bangabantwana besikolo loba hatshi.

Izicathulo angikhulumi, izintambo zibotshwe zaba yinkatha akusakhanyi ukuthi yizicathulo zesikolo loba hatshi. Amabhulugwe abafana amade apheqiwe ngaphansi kwasuka kwangasacaci ukuthi ngawesikolo loba hatshi. Amankazana inzipho zibomvu gebhu, zipendwe ngependa le ethengwayo. Konke lokhu kudanise ababalisi ngelanga lakuqala. 

Kwesinye isikolo omunye umbalisi ubamise esangweni bonke abafundi abakade bengagqokanga kuhle. Mamo! Bazonda abafundi badla inja ngoba bengaboni okubi abakwenzileyo. Uzwakele omunye esithi, “Kanti umbalisi ufuna sigqoke njengabo. Thina phela singama 2K, sihamba lefeshini.” Hawu bafundi inkulumo yenu le eyokuziqhenya ngokuba ngama2K ayijabulisi ngitsho. Zinengi izinto eselizenza liziqhenya ngokuba ngama2K. Yisihlahla bani i2K? Esikolo kulemithetho yokugqoka ekhangelelweyo njalo okumele liyilandele. Liyakwazi yini ukuthi ukugqoka lokukhuluma kwenu kuyaveza izimilo zenu? 

Kanti khona esikolo lize embukisweni kumbe ezifundweni? Ukwenza kwenu lokhu kuyaliphambanisa ezifundweni zenu ngoba ababalisi betshona belikhangele ngawenja. Asizameni ukulungisisa okubi ithemu lisaqalisa kanje. Asihlanganeni ngeviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds