Uncategorized

Yizinto zenkampani . . . !

21 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Yizinto zenkampani . . . ! Umfanekiso uthethwe ku Shutterstock

uMthunywa

NXA isisebenzi siqhatshwa kanengi kuvamile ukuzwa sithembisa ukuthi sithembekile njalo sizabe sikhona ngaso sonke isikhathi nxa umqhatshi waso kuke kwaba lendingeko yokuba sibekhona emsebenzi. Abanye ngabathi bebuzwa ukuthi bayaphuza ugologo bale bembe phansi. 

Izisebenzi ezinengi lezinsuku azisathembekanga, kuvamile ukuzwa zikhala ngokuthi iholo lincane kodwa zivuka mihla ngemihla zisiya lapho eziqhatshwe khona.

Inengi lazo zimotsha isikhathi somsebenzi zihlanganisa okwazo, ezinye njalo ngenxa yokufika kwamakhompuyutha sezafunda ukwebela abaqhatshi ngendlela ephezulu, kusala kusiyavela inkampani iyabe isilelengogedla okwenkomokazi ecubayo ngenyanga kaMpandula. 

Ezinye njalo langendlela eziphatha ngazo izinto ezizisebenzisayo kungaba yitafula uthola umuntu ehlezi phezulu kwayo kulokuthi ahlale esitulweni uzwe ezitshela ukuthi noma kungaze kwephuke ngokwenkampani akusimlandu wakhe akhohlwe ukuthi kulapho okuvela khona isinkwa sabantwana. 

Umfanekiso uthethwe ku Shutterstock

Manengi amankampani asevaliwe ngokutshontshelwa yizisebenzi, ziphinde zizwise usizi umthombo usutshile ungasagobhozi. 

Baziduduza ngokuthi idla lapho ebotshelwe khona. Ngiyake ngibone abanye abasebenza kungatsha zikaHulumende uthole umuntu eseluka amadoyili ngesikhathi somsebenzi, nxa esethe watholakala ngabakhulu bakhe akhale ezimathonsi esecela uxolo ngoba ekwazi ukuthi phandle kulentshongolo.

Abanye ngababa lenhlanhla aphiwe imota yomsebenzi ufice eyitshayelela emabhampeni ezitshela ukuthi ingafa akusuye ozangena esikhwameni elungisisa, kodwa yinkampani, akhohlwe ukuthi nxa ephatha impahla yomqhatshi wakhe ngokunanzelela kufiphaza indleko njalo kube lamathuba amanengi okuthi angakhutshulelwa iholo. 

Ngitsho sibi sabaqhatshwa ezindlini bencedisa inengi labo uqala ngokunakekela isisu sakhe okungokhekhe okumele akuphekele kutshone kuyatha ngendlala. 

Angazi ukuthi izisebenzi ezinengi sezangenwa yini, zinlutshwane ezithi ziqhatshiwe ziphathe impahla yomqhatshi wazo njengeyazo, inengi sezangenwa yingqondo yokuthi ngokwenkampani kumbe yizinto zikaHulumende noma angaze abone kusonakala umane nje abheke eceleni. 

Balutshwane abazigqaja ngemisebenzi yabo labaqhatshi babo inengi lilanda ukuyamotsha liphinde lilinde ukuhola. Ayixabene

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds