Yisiphi isikhathi esifaneleyo esokufaka umquba wezifuyo

08 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Yisiphi isikhathi esifaneleyo esokufaka umquba wezifuyo

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
LOKHU kuya ngokuphathwa kwepulazi linye ngalinye, ngomkhathi kanye lesimo somhlabathi. Kuphinda njalo kuye ngokuthi uzimisele yini ukuthatha ingozi. Lokhu kungagoqela:

a. Ukulahlekelwa yikudla kwezilimo nxa umquba ungafakwa masinyane

b. Ukuswela indawo yokugcina umquba

c. Ukwehlisa isikhathi sokusebenza komquba nxa uphuze ukufakwa

d. Ukuba manzi kumbe ukugodola okungaphuzisa ukufakwa komquba kanye lokuhlanyela.

Ubuhle
a. Umquba ukhona njalo useduzane laphezulu okulungele ukuhlanyelwa kwezilimo.

b. Ukulahleka komquba kuyanciphiswa.

Ububi
Umquba ole-organic matter enengi ungaba lesikhathi esifitshane sokuthi usebenze kungakho ukukhitshwa kwe-nitrogen kungaphuza kulalokhu okukhangelelweyo.

Nxa isimo somhlabathi sisibi, ukuphuza ukufaka umquba kungaphuzisa njalo ukuqala ukulima.
Izixwayiso

Ungafaki emhlabathini omanzi. Ulakho ukufaka umquba esilinyweni ngokwaso ukuze uvikele ukulahleka kokudla.

Lokhu kuyakunika elinye ithuba lokungezelela omunye umquba ngesikhathi esizayo. Okuhle ngokusebenzisa umquba wezifuyo yikuthi akudingakali imitshina emangalisayo nxa ufaka umquba ulakho ukufakwa emfolweni wezilimo ezikhulayo ukuze zithole ukudla okunengi.

Share This:

Sponsored Links