Uncategorized

Wondlise amadoda amathathu ingane eyodwa

19 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Wondlise amadoda amathathu ingane eyodwa

uMthunywa

BADIDEKILE abesilisa abathathu abathi bondliswe ingane eyodwa ngowesifazane abebethandana laye ngokwehlukana.

Laba besilisa basanda kwenzela le ngane yomfana iziphihli zamaphathi okuqeda umnyaka ubaba ngamunye. Basola unina wengane oleminyaka engu-20 (esingeke silidalule igama lakhe ukuvikela ingane) weChatsworth ngokudlala ‘‘isitokofela’’ ngengane.

Ngokokuthola kwaleli phephandaba, ithumbu mayelana lalokhu obese kuqhubeke umnyaka wonke, liqhunjuswe ngelinye lamalunga omdeni elazise omunye wobobaba ukuthi kudlalwa ngaye.

Omunye wobobaba bengane oleminyaka engu-30 weMzimkhulu, uthi ubefika njalo kubo kukanina wengane ezoletha izimfanelo zengane.

“Ungitshele ukuthi empeleni sibathathu esifika sidedelana ukuzoletha izimfanelo zengane,” kutsho luyise wengane othi usanda kuyenzela umcimbi wokuthi iqede umnyaka izelwe.

Ezwa lezo zindaba uthi unqume ukuxhumana lalaba abanye ababili, acine ebatholile. Labo bakhuze ibhadi.

“Mina angikaze ngiyibone into enje. Waze wasigila lumama.

“Okungiphatha kabi yikuthi ngichithe imali enengi ngale ingane futhi laye besengihlela ukumlobola,” ebalisa.

Uthi nyanga zonke ubekhipha iR1 500. Aphinde athengele ingane izingubo zokugqoka lokudla.

Uthi ingane ike yabangwa lezibi, langaleso sikhathi kulemali abeyinikeza unina yokuthi ingane igqigqe kodokotela.

Omunye uyise wengane oleminyaka engu-31 oliphoyisa, utshele leli phephandaba ukuthi uhlangane lonina wengane ngo-2018, laye uthi bahlangane eChatsworth.

Uthi ngesikhathi behlangana inkukhu yawusola umgqakazo, ebona sengathi lo wesifazane usekhulelwe.

“Sengibona manje ukuthi engangikusola kwakuyikho”.

Uthe nyanga zonke ubekhipha iR1200 yokondla ingane. Uthi ngoNtulikazi lonyaka usebenzise iR4 500 esenzela ingane iphathi yokubungaza usuku lokuzalwa.

Ngaphandle kwalokho, uthi uyenzele lomsebenzi wokuyibika emadlozini, wayihlabela imbuzi. Uthi ukhiphe imali etshisiwe kuselatshwa ingane njengoba ike yagula, wasebenzisa iR14 000 ezibhedlela ezizimela.

Laye uthe ngoMbimbitho ubehlela ukuyomlobola unina wengane.

Owesithathu yena oleminyaka engu-29 uthi bese kuphele iminyaka eyisitshiyagalombili u-8 bendawonye.

NgoMpalakazi uthi laye ubehlela ukuyovela kubo kukanina wengane ecabanga ukuthi usethole umfazi.

“Ngiyabonga ukuthi lokhu kuvele ngingakayi lobola,” utsho kanje.

Uthi wahlangana laye ngo-2014 eChatsworth njengoba esebenza kwesinye sezitolo e-The Ridge kule ndawo.

“Akaqali ukungigila lumama Angazi ukuthi kungani bengiqhubeka ngokumethemba. Ngo-2018 wangenzela isimanga ekhipha isisu,” echaza.

Ukhale ngoR6 000 athi uwusebenzisele ukwenza iphathi yengane, abeyihlanganise lomcimbi wokuyibika edlozini.

Bobathathu bakhale ngokuthi lo wesifazane wenqaba ukuba baqambe ingane igama.

Wangagcina lapho ingane wayibiza ngesibongo sikakhulu wakhe, wazitshaya ngesithende zontathu izibongo zabo.

Ngemva kokuthi unina wengane lonina bezwe lezi zindaba zokwazana koyise bengane, kuthiwa babalekile eChatsworth bagcwele amathafa, abaziwa ukuthi amabombo bawabhekisephi. Laleli phephandaba lifike kukhala ibhungane ekhaya lalo wesifazane.

Ethintwa ngocingo lo wesifazane, ugagule omunye walabo ‘baba’ njengoyise wangempela wengane. Abanye wabaphika.

Kuyavela futhi ukuthi empeleni kukhona owesilisa wesine laye owazi ukuthi unguyise wale ngane, kodwa imizamo yokuxhumana laye ayiphumelelanga. Laba besilisa bathe bahlale phansi baxoxisana bavumelana ngokuthi bazomphoqa lo wesifazane ukuthi kuyokwenziwa ulibofuzo, ukuze kucace ukuthi ngempela ingane ekabani.

Share This:

Sponsored Links