Uncategorized

Wehluleka ukuzidingela indoda . . .

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Wehluleka ukuzidingela indoda . . .

uMthunywa

Ngathi ngisebhasini ngivela vakatshela umfowethu kweleBotswana ngalalela ingxoxo yabanye omama ababili. Babexoxa benganaki lutho ngoba ebhasini kugade abantu abanengi abangazaniyo. Babesola omunye umngane wabo owayeseyendele esithenjini. Babexoxa behleke baze babhansulane izandla kuze kukhanye lezilakalaka. Wezwakala omunye ethi kambe umuntu angaziphosela esithenjini zona insumbelume zigcwele kangaka bekumele azihambele ezinkonzweni ayezimisamisa, kumbe adinge kumaphephandaba alohlelo loluyana oluthiwa, “Kuwe Babakazi.”
Phela lomuntu ayeziphosele kuye babethi kalamali eyiyo elandwa ngabodade abanengi.

Abanengi bavika ngokuthi amadoda malutshwane yikho benqwethela amadoda abanikazi. Kanengi abendele esithenjini bayabe sebezidelile impilo kumbe badlala ngethuba esedinga nje indawo yokucatsha lokuthi kuthiwe likhosikazi likazibanibanyana. Kuvamile njalo ukuthola ukuthi bonalabo abaziphosele esithenjini ufice ukuthi ngumuntu oke wazala abantwana ngaphambilini ezaliswa ngamadoda ehlukeneyo ngaphandle kwalabo abangene esithenjini bephoqelelwa zinkonzo.

Eqinisweni akula mfazi owamukela omunye umfazi ezochitha umendo wakhe. Phela uvela akuthathe njengokuthi yena useyisigcabha esesigcwele imbobombobo esifakwe emnyango sesulelwa inyawo zethu nxa izulu lisina singena endlini.

Labazali bomntwana bayethuka nxa besizwa ukuthi umkhwenyana wabo usethatha omunye unkosikazi, basuke bazibuze ukuthi ngabe kambe owabo usemsoleni. Kuvamile njalo uzafica lendoda esithethe isithembo uthando solugelezela nganxanye kundlu encane. Omdala uyabe egcina izikhwili yikho ubona isikhathi esinengi nxa kungadlula emhlabeni umnikazi wesithembo kuba lengxabano abendlu enkulu lencane, kwesinye isikhathi omdala aze aphumisele etshela omncane ukuthi umuntu ayemlandile akasekho pho manje usahlaleleni ayihlanyele inzondo ebantwaneni ize imile impande.

Aluba lami ngingowesifazane bengingeke ngavuma ukuba sesithenjini ngingamgxavuna ngamazinyo aze ahambe umthutha khaya. Lawe ungavumi ukuba sesithenjini ngoba uyabe uhlukumeza umoya womdala, zidingele umaqondana owatshiwo ngomunye umhlabeleli weGoli.
Ayixabene.

Share This:

Sponsored Links