WATSHA TSOTSI: Ukungazi kufana lokufa

13 Apr, 2017 - 00:04 0 Views

uMthunywa

AMHLOPHE sidibana sijabulela ikhefu lePhasika kusasa. Kulabo abahambayo sithi kasiqapheleni izingozi zemgwaqweni lokutshontshelwa ngoba izigangi zigodla ngalesisikhathi zicabanga ukuba yikho lapho isivuno sazo esinganda khona — zisehluleka ukuzisebenzela!

Abafundi sibaphelekezele ngamalungelo abo kuviki edluleyo kodwa sabakhumbuza ukuba amalungelo la katsho ukuba babe ngamahlongandlebe bephule umthetho kumbe ukungalaleli abadala. Sibatshayela ihlombe abafundi abakhankasela ukuthula lokuhlaliseka ezigabeni sithi halala sengathi bangakhula benjalo belobuqotho.

Angithi sisakhumbula ukubana abeHwange High School bazakuba lomkhankaso wokuqoqa impahla yokusebenzisa ukuze kulwiswe ukudakwa kwabasakhulayo lezinye inhlupho ezibhekane lentsha ezigoqela ukudlwengulwa lokuzithwala. Umkhankaso lo uzakwenziwa mhlaka 15 Mabasa eNumber 1 Social Club, Hwange. Abafundi laba bananzelele ukuba eLions Club lapho ababehlele ukuqhubela khona umsebenzi lo kuseceleni njalo leyondawo ingabe ileminye imisebenzi eqhutshelwa kuyo.

Nxa sikhuluma ngamalungelo, kakusiwo ezibotshwa labantwana kuphela, manengi. Umuntu wonke ulamalungelo lenkululeko yokuphila emhlabeni kodwa engaphazamisi inkululeko kamakhelwane wakhe. Yilo phela uthando olungumthetho kaNkulunkulu olokuthanda umakhelwane wakho ngendlela yokungenzi ongeke wakuthanda wena.

Ngokunjalo, sonke siyabe sesilondoloze ukuthula.

Lamuhla ngizathinta amalungelo asebekhulile lawalabo abaphila lobugoga besengiphetha ngemilayo yokusebesnzisa amalungelo la. Phela konke okwenzakala emhlabeni kulendlela okwenziwa ngayo njalo ungeqa lowo mlayo uyabe ususona.

Amalungelo abagugileyo aqukethwe ngu-Section 82 wesisekelo sombuso welizwe kukanti awalabo abaphila lobugoga aku-Section 83. Isiphetho sami lamuhla siku-Section 86 lo 87 lapho okuphawulwa khona umkhawulo wamalungelo oluntu lenkululeko ukuze siphilisane kuhle, ngobuntu.

Angithi sivele sitshiyene imibono, iziphiwo, izimilo lokunye okunjalo. Lokhu-ke kudinga umthetho lemilayo esiqondisayo ukuze ‘“ifanane”. Yikho amapholisa esithi nxa sebopha izigilamkhuba kube sengathi sokuyimpi ngoba zinengi indlela zokuvikela ukubotshwa nxa siphila ngokuthula njalo sizinika ithuba lokufunda umthetho oyibuntu wona ngokwawo!
Abadala abaleminyaka edlula 60 eyokuzalwa, balelungelo lokunakekelwa ngabasesebatsha kumideni yabo kunye lesizwe sonke; ukwelatshwa kumbe ukwelatshiswa yisizwe lokuthola usizo kwezemvikela lenhlalakahle yabo. Lokhu kuvele kuyisintu sethu. Kuyamangalisa-ke ukuzwa abasakhulayo bethi gogo /khulu kumbe “masalu /masigogo /mdala /topi lamanye amagama anjalo, . . . okobudala bakho ngokwakho . . . ” yeyi madoda, kunzima! Kasihloniphaneni sazi ukuba ezizweni zonke kunye lempilweni ngokwayo, kudingakala inhlonipho lothando ukuze sibusiseke sivikeleke lasezingozini. Lokhu kuphawula sobala ukuba okwecala kasikhulumi ngalo ngoba kanengi, otholakala elecala uyabe walidala ejongile. Kuyisibusiso-ke ukuhlonipha abagugileyo. Abatsha sibakhuthaza ukulungiselela ikusasa labo ngoba ukukhula kufana lokufa, kuyeza kuphela yiloba yisiphi isikhathi lawe uzabe ungasenelisi lutho.
Abagogekileyo balelungelo lokuncediswa ukuze bazimele labo bazizwe bephelele ngoba ubugoga bungekho emphefumulweni kodwa emzimbeni. Kumele baphile njengomuntu wonke, bekhululekile lezimuli zabo lesizwe sonke. Kumele bavikeleke kuzigangi ezingafuna ukubahlukuluza lokubasebenzisa; kumele bathokoze labo kundawana zonke zokuzilibazisa / ezokufundela / ukukhonzela njalo bathole usizo olufaneleyo kuhulumende lemuli zabo.
Siyabonga-ke kuleli ngoba abagogekileyo balabammeli kuzigaba zonke zelizwe. Kasibanakekeleni — kuzigilamkhuba sithi thina, isandla somthetho silani nxa lingahlukuluza abagogekileyo, lejele lakhona ungaliphuma nzima!
Amalungelo wonke la, kumele siwasebenzise ngonanzelelo langolwazi lokuba kakumelanga sicine siphazamisa awomunye umuntu. Lokhu kuya ngemilayo eqondana lamalungelo thize. Nxa kuyisixwayiso somthetho esilawula amalungelo, kumele silotshwe phansi sikhitshwe kugwalondaba lukaHulumende iGazzette njengalokho okulotshwe ku-Section 87 wesisekelo sombuso welizwe, okuqondane lokungahlaliseki elizweni. Yazini umthetho, injongo yethu bakwethu, yikulibonisa ukuba imithetho minengi, zinikeni ithuba lokulandelela imithetho le ngoba ukungazi kufana lokufa!
Kundatshana yethu ezayo ngizaxoxa ngamalungelo abesifazane aku-Section 80 kusisekelo sombuso welizwe. Zulu, ngilitshiyela ingqobe yokuba libale ngawo ngoba eyindaba egudwini.
Silifisela ikhefu elilokuthula mahlabezulu sizithibe kukho konke okungaba yingozi, sikhuze umona lolaka sikhulise uthando lukaNkulunkulu.
l Whatsapp — +263-783185092 [email protected]

Share This:

Sponsored Links