Uncategorized

Wakhama indoda yaze yafa

04 Aug, 2022 - 00:08 0 Views
Wakhama indoda yaze yafa Induna uMutambara kwesenxele

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
INGOZI yendoda yeMutare okubikwa ukuthi yakhanywa ngunkosikazi wayo yaze yafa isibulala amalunga emuli le minyaka yonke.

Lokhu kuvele ngesikhathi uMwanasawani Mvundura edonsele abazukulu bakhe, uGivemore loTapiwa Maoneni edale leMutare Civil Court efuna incwadi yokumvikela kulandela ukutshiya unina, uGogo Sarah Mvundura, okubikwa ukuthi uyagula emzini wakhe.

Idale lizwe ukuthi amalunga emuli, ake amiswa phambi kwenduna uMutambara, uGogo Mvundura wachaza ukuthi wabulala umkakhe.

UGivemore kunye loTapiwa baveze ukuthi ngeke bathathe inina ingozi kayise ize ibhadalwe.

UGivemore uthe ingozi kayise ibulala abantu minyaka yonke.

“Ufuna sithathe umama ngoba kabafuni kuvuma lokhu akwenzayo.

Umama wazikhulumela ngowakhe umlomo ukuthi wakhama ubaba waze wafa.

Lokhu yikho okwabangela ukuthi ome umhlubulo womzimba njalo wasitshela ukuthi lokhu kubangelwa ngumoya kababa wona ophindiselayo.

“Induna uMutambara yasitshela ukuthi sibhadale ingozi le, kodwa bona kabavumelani lakho.

Lokho yikho okubenze babuya emthethwandaba, kodwa indaba le lokhe isedale lenduna uMutambara,” utshonjalo uGivemore.

Uqhubekele phambili esithi, “Umama samhambisa kubodokotela abatshiyeneyo kodwa impilakahle yakhe kayizange ibengcono.

“Yikho waze waphumela egcekeni wachaza ukuthi kubangelwa yilokho akwenza kubaba.”

Amazwi kaGivemore agcizelelwe nguTapiwa othe abantu bemulini yangakibo bafa minyaka yonke.

“Ukufa kusivakatshela minyaka yonke.

Umama angavele angene ngakithi koMaoneni, sifelwa ngabantwabethu.

“Yikho induna uMutambara yanquma ukuthi ingozi kababa kumele ibhadalwe,” utshonjalo uTapiwa.

Uthe umoya kayise waphuma emntwaneni wakhe uchasisa indlela abulawa ngayo ngunina.

“Ubaba wabhubha umntanami esesemncinyane kodwa umntanami lo ongumfana, esefikelwe waqala ukulingisela ukuziphatha kukayisemkhulu lelizwi lakhe okwenza wonke umuntu wakholwa lokho ayekukhuluma,” utshonjalo uTapiwa.

Kusenjalo uMvundura uthe kenelisi ukugcina uyisekazi, uGogo Mvundura.

“Ngesintu sakithi kangenelisi ukugcina ubabakazi wami ogulayo. AbakoMaoneni kababuye bazothatha unina.

Kenelisi ukuma yedwa loba ukuzihambela esambuzi.

“Ngimgezisa nsukuzonke kodwa lokhu akusimsebenzi wami,” utshonjalo uMvundura.

Umantshi wedale leMutare uMnumzana Xavier Chipato umnike incwadi yokumvikela wasetshela abakoMaoneni ukuthi bathathe uGogo Mvundura bayemdingela ongamgcina kwenye indawo.

Kodwa uGivemore loTapiwa kabazange bavumelane lakho, bathe kungcono babotshwe baye ejele kulokuthi bathathe uGogo Mvundura engakabhadali ingozi kayise.

Share This:

Sponsored Links