Vikelani ingulube kusimo somkhathi

05 Sep, 2019 - 00:09 0 Views
Vikelani ingulube kusimo somkhathi

uMthunywa

Wayne Ncube

ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bavikele ingulube zabo ekuguqukeni kwesimo somkhathi ngoba zilakho ukufa, ukungahlaliseki kanye lokuhlatshwa yimikhuhlane uma bengenzanga lokhu.

Inkampani yeFarm and City Centre ikhuthaza abalimi abafuye ingulube ukuthi bavikele izifuyo zabo ekutshiseni kwelanga lasemqandweni ngoba ingulube zilakho ukungazali kuhle njalo zingafa nxa zingaqeda isikhathi zingahlalisekanga.

Ekhuluma lentatheli yephephandaba likazulu uMnumzana Ray Shava oyincitshi kwezokugcina lokunakekela izifuyo uvezele uzulu ukuthi ngesikhathi somqando ingulube kazandisanga ukuzala kakhulu njalo ngesikhathi sokutshisa ingulube ziba lobuvila ngakho kwehlisa izinga lazo lokudla njalo konke lokhu kubangela imikhuhlane efana lokungazithwali, ukuswela (embryonic) kanye le-hypothermia.

“Abalimi kababe lolwazi lokuthi ingulube ngesikhathi sokuqanda kumele balungise izibaya ezivikela ukungena komoya, befake lotshani phansi lapho ezilala khona zithole ukukhudumala okwaneleyo njalo ngazo zonke izikhathi ingulube kazihlale phakathi kwesibaya ukuze zingathathi imikhuhlane phandle,” kugcizelela uMnu Shava.

Ingulube kanengi zilokungahlaliseki ngesikhathi sokutshisa, lokhu kuyazicakisa okucina kusenza abalimi bengatholi inyama enhle sebethengisa njalo zibanjwa yimikhulane kalula ngoba ngalesi isikhathi amasotsha azo omzimba kawalamandla ayabe engasebenzi ngokugcweleyo.

UMnu Shava uphinde wabonisa ngemikhuhlane abalimi abangahlangana layo ngezikhathi ezehlukeneyo ekutshintsheni komkhathi.

“Ingulube ziyehluleka ukumitha kumbe zingaswela kalula ngesikhathi zingahlalisekanga ngomumo womkhathi, abalimi kabaqaphele imikhuhlane efana le Ascaris suum kodwa owejwayekileyo engulubeni yi-hypothermia eyandise ukuzibulala ngoba izifuyo zisehluleka ukuhambisa izinga lazo lokutshisa lomkhathi,” kuphetha uMnu Shava.

Share This:

Sponsored Links