Vikelani ikhabitshi emikhuhlaneni

26 Mar, 2020 - 00:03 0 Views
Vikelani ikhabitshi emikhuhlaneni

uMthunywa

Joel Ndlovu

ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bafunde indlela zokuvikela ikhabitshi emikhuhlaneni ukuze bangalahlekelwa yinzuzo yabo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosikazi Agnes Ndebele oyingcitshi kwezokulima esabelweni seMatabeleland North uthe kunengi okungabulala ikhabitshi okumele abalimi babekwazi.

“Ukukhunta ngokunye okuphambanisa ikhabitshi. Lokhu  kuhlasela intanga zekhabitshi zonke ezihlumayo lezingakahlumi, akukhethi. Umlimi akumelanga athelele kakhulu intanga zakhe zekhabitshi ngoba kwenza zihlaselwe yimikhuhlane lula ziphinde zibole, ukuze umlimi alwe lomkhuhlane lo kumele ahlale efafaza umuthi we-copper oxychloride,” kulandisa uNkkz Ndebele.

Kubikwa ikhabitshi ingahlaselwa njalo ngumkhuhlane we-downey mildew ongomunye umkhuhlane oyingozi ngoba uyabulala isilimo loba sisincane kumbe sisikhulu.

“Umkhuhlane lo ubakhona ikakhulu amahlamvu ekhabitshi engahlala emanzi. Umlimi ukuze akuvikele lokhu kumele asebenzise i-Dithane M45, Ridomil kumbe i-copper oxychloride. Izilimo kumele zehlukaniswe zingaminyani njalo ukutshintshanisa izilimo ozilimayo kuyanceda kakhulu ekulweni lemikhuhlane le.

“Umlimi kumele ananzelele ukuthi isilimo sakhe asibanjwa yi-club root ngoba ngumkhuhlane onzima ukulwa lawo nxa usuhlezi enhlabathini njalo akumelanga umlimi awuphuzele. Nxa isilimo sakho singahlaselwa yilo umkhuhlane ubona impande sezibolile njalo sezisiba banzi kakhulu okungajwayelekanga. Umlimi angakwenza yikukhetha umhlabathi owakhekileyo lapho angenelisa khona ukuthi atshintshe isilimo sakhe kuhle njalo lokufafaza ngemithi yakhona zikhathi zonke,” kulandisa uNkkz Ndebele.

Uphethe ngokuthi imikhuhlane eminengi ibangelwa yizibungu ezitshiyeneyo.

“Nxa umkhuhlane suhlasela isilimo kwesinye isikhathi umlimi uyabe eyekele izibungu zahlasela isilimo. Umlimi kumele afafaze ngemithi masinya nxa ebona izibungu sezikhona. Enye indlela umlimi angavikela ngayo ikhabitshi yakhe yikuhlanyela ihanyanisi duze lekhabitshi yakhe, umnuko wehanyanisi uyaxotsha izibungu.”

Share This:

Sponsored Links