Uncategorized

Vele kabakhulumisani…!

16 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Vele kabakhulumisani…!

uMthunywa

Uyake unanzelele ukuthi ekuhlalisaneni lemisebenzini kukhona abantu abangakhulumisaniyo, ngitsho ukunikana umlomo. Kwesinye isikhathi lowo mkhuhlane wokungakhulumisani uze ungene lakuzihlobo, lezelamani, uthole kwesinye isikhathi abantwana bengakhulumisani labazali babo.

Ungahlala phansi uthi uyakudingisisa ukuthi kubangwani uzafumana ukuthi yinto nje engelamsebenzi efuna ukuthi abantu bahlale phansi bakhumisane umlotha ngoba khona akulunganga ukuthi abantu bahlale bethobelene njengembongolo ezinikana imibundo.

Phela nxa imbongolo ingekho embundwini wayo, ngitsho emadlelweni ayo ithula cwaka ingakhonyi ifane lengane esuthi ilambazi eliphekwe ngempuphu yophoko.

Ngikhumbula omunye umngane wami wayengakhulumisani lomzawakhe kubangwa ukuthi inkomo zingene emasimini zadla amajodo ayebuthelelwe esangweni, ngapha uthango lomzawakhe lwaluphansi, kungabiywanga. Lesalukazi esasesimpunga sasingeqela nomanje sibulawa ngamadola, into nje okwakumele bayenze yikuthi baxoxisane bakhuthazane ukuthi babiye uthango ukwenzela ukuthi inkomo nxa zisedlula ethangweni zingaboni okuphakathi.

Inkomo ezidla emasimini

Uyakunanzelele ukuthi kuvamile ukuthi umamazala lomalukazana uthole kuyingwe lenja kubangwa indodana yalapha ekhaya, umamazala esithi lo ngumntanami kumele ayenze okufunwa nguye ngoba ngumamzala, umalukazana laye ethi ngumkakhe uyise wezingane zakhe njalo wasuka ngakibo elande yena qha.

Kodwa bangahlala phansi banikane amathuba okuba lalumuntu abambangayo uzafica bezwana, lawe mzali ungakuzwisisa ukuthi umntanakho kumele athathe abelemuli ukuze umdeni wande.

Omamazala abanengi bayakhohlwa ukuthi labo mkabo babebathumela imali besasebenza kodwa amadodana abo esethumela omkabo bazonda bafe nya ngoba befuna ukuthi iqale ifikele ezandleni zabo kube yibo abayiphambulela omalukazana, ibisiqala-ke inzondano.

Ngiyangizwe lezinkonzweni uthole abantu bezondele omunye ukuthi nguye ohlala eqalisa ingoma yingakho uzama ukuzithandisa ngomfundisi.

Akula ngxabano engehlula nxa lingahlala phansi likhulumisane, uzafica lonke selibona ngaso linye liphile kamnandi ezweni, omunye ufica emsebenzini ezondelwa ukuthi ulamawala ngenxa yokuthi uyabe ekhuthele ethathela izinto phezulu.

Lamhlanje funda ukuthethelela umuntu othi kakhulumisani lawe, phela ukuhlala uleqhubu lomuntu kucina kukukhwezela izifo zenhliziyo. Khumisanani umlotha lingazondelani into ezingelamsebenzi.
Ayixabene.

Share This:

Sponsored Links