Uncategorized

VAYI CI! Isipoko sihatanisa ugogo ‘ohluphayo’

11 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
VAYI CI! Isipoko sihatanisa ugogo ‘ohluphayo’

uMthunywa

Zintatheli ZikaMthunywa

SOKULENYANGA ezimbalwa izakhamizi zeJabatshaba, eLupane zingenelisi ukuhamba zikhululekile ebusuku nanko phela kulendoda  eyatshaywa yimota yafa nyakenye okubikwa iyabonakala izulazula duzane langakibo.

Umuyi uMkhululi Sibanda owayesaziwa ngokuthi Dumbutshena watshaywa yimota evela etshwaleni ngemva kokuba etshele ugogo wakhe ayehlala laye ukuthi yena uzakufa ezibophela loba etshaywa yimota kodwa uzaphinda aphenduke ezopoka. 

Kubikwa uDumbutshena lo uyafika emzini kagogo wakhe akutule amanzi ayabe esenkonxeni aphinde athathe impahla zakhe azijikele phandle. 

Intatheli zivakatshele kule indawo lapho ezixhumane lomunye wezakhamizi uMnumzana Bhekani Ndlovu oveze ukuba kuliqiniso ukuthi umuyi uDumbutshena uyapoka.

“Lokhu elilakho ngomuyi liqiniso sibili, uyapoka, uyabonakala engumuntu atshintshe ubone eselilangabi.

“Kwesinye isikhathi ungabuya ebusuku uyahlangana laye evela kukha amanzi ngenkonxa. Ukukha amanzi wayekuthanda kakhulu. Nxa usuzahlangana laye ubona sokukhanya amalangabi.

“Ngenxa yokuhlupha kukamuyi lo kulebandla eselingenela inkonzo emzini wangakibo bazama ukuthi lokhu mhlawumbe kungamxotsha kule indawo,” kubika uMnu Ndlovu.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Sizwe Moyo uveze ukuba umuyi ubonakala malanga onke ebusuku.

“UDumbutshena nxa sisenkonzweni ngakibo ebusuku siyambona ebhoda ngomuzi kodwa engangeni. Uyabe elilangabi khonapho phandle komuzi. 

“Engakafi wavela wakhuluma ukuthi yena uzazibophela kumbe afe etshaywa yimota ngoba ngakibo bemhlupha. Ngakibo uyahamba elanda ugogo wakhe afike athathe izigqoko zakhe azijikele phandle abesethatha inkonxa zamanzi achithe amanzi,” kubika uMnu Moyo.

Uqhubekele phambili wathi ugogo kaDumbutshena, owayelomkhuhlane wokuwa nguye owayandise ukuchitha amanzi ayabe eke athintwa nguDumbutshena ngoba esewenyanya.  

UMthunywa ubuye waxhumana lomunye umfakazi oqotho ohlala duze lakomuyi oveze ukuba umuyi uyafika eyisibane esikhanya kakhulu.

“UDumbutshena uyahlupha okuzwayo, lapha lakhathesi lokhe ebonakala. Nxa esefikile ngakibo uzwa ngogogo wakhe esekhuleka ebusuku ezama ukumxotsha ukuthi ahambe. Lapho ababegcine khona impahla zakhe uyazifuza alahlele khatshana. Amanzi uthatha ayechitha phandle. Asomanga ukuthi uyapoka, liqiniso. Abantu bayazama  ukuthi basize alale  ngokuthula,’’ kubika umfakazi lo.

Ekhuluma lentatheli uNkosazana Sibusiso Sebele onguye ugogo kamuyi wale wemba phansi ukuthi umuyi uyapoka.

“Abantu bathi bayambona eyisipoko, sizwa ngabo, thina asikaze simbone. Mina esebhubhile ngamphupha kanye efuna ukungena ekhaya kodwa kasangenanga. Thina lapha kasikamboni njalo lokwamanzi ukuthi uyawachitha asiloqiniso, engxenye kukhona abambonayo hatshi thina,” kuphetha uNkszn Sebele.

Share This:

Sponsored Links