Uncategorized

Uzama ukuzigeza ‘umthakathi’ weFolosi

12 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Uzama ukuzigeza ‘umthakathi’ weFolosi Sibongile Limakazo

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
LIYATSHISA elikaMdali likhupha inhlanzi emanzini kodwa kazilizwa izakhamizi zeVictoria Falls zixoxisana ngodaba lwelinye inina okucatshangelwa ukuthi libanjwe xhaka ngoMgqibelo liloya.

Umfanekiso kaNkosikazi Sibongile Limakazo (47) owazakala ngokuthi MaTshabalala usubhode kakhulu enkundleni yeWhatsApp lapho abonakala eguqile emnyango wendlu yesinye isakhamuzi eChinotimba.

Emfanekisweni uMaTshabalala ubonakala eguqile njalo egqoke kuphela phezulu kuthi phansi kukhanya enqunu.

Izakhamizi zithe uNkkz Limakazo wenze ihlazo kodwa yena uyaphika wemba phansi uthi akasi mthakathi.

Uthe ngalolosuku okucatshangelwa ukuthi watholakala eloya wayezivelela etshabhini lomngane wakhe amqambe kuphela ngokuthi Farai wasephatheka ngesikhathi esiya ngakwakhe ngemva kokwehlukana lomngane wakhe.

UNkkz Limakazo usola esinye isakhamuzi asiqambe ngokuthi nguGqiza athi yiso esimemethekisa udaba lwamanga.

“Ngibuhlungu ngilapha ngodaba osolugcwele kuma WhatsApp. Leyi into abathi yenzakale ngoMgqibelo yenzakala ngenyanga ephelileyo njalo ngidinga ngiswele ukuthi kungani lumuntu oqale ngakho ekhethe ukuqamba amanga angaka.

“Ngangivela zijabulisa labangane kwenye indlu lapho okwakulomcimbi khona. Kwakumhlaka 8 kunyanga ephelileyo ngabo11 ebusuku ngivela phelekezela umngane wami lami sengilubhekise endlini. Ngezwa ngifuna ukuthambisa ngavele ngazinceda eceleni komgwaqo. Yikho lapho okwafika khona umfana okuthiwa nguGqiza waqala ukungithethisa ethi wenzani lapho mthakathi.

“Ngokwesaba ngagijima ngangena kwenye indlu laye walandela. Bavuka abanikazi bendlu besizwa umsindo kodwa ngabachasisela okwenzakeleyo bamkhuza yikho ukusuka kwami ngisiya endlini,” kulandisa uNkkz Limakazo.

Uthe ngemva kwensuku ezintathu wezwa abangane bakhe sebembuza ngalolodaba bethi baluzwe ngaye uGqiza.

“Ngakutshaya indiva lokhu ngoba labo abangane bami bavele bamtshela ukuthi ngangitshone labo sizinathela.

Ngimangele kuthange sengibona izithombe kuthiwa ngibanjwe ngiloya. Ngikhulele lapha eFolosi mina ngidlala ibhola lokuqaga ngibhoda indawo zonke ngazala abantwana abathathu kodwa angikaze ngibe lento engihlanganisa lobuthakathi.

“Kungizwisa ubuhlungu indlela angethule isithunzi ngayo lumuntu, ngiswele lokuthi yini angibangisa yona,” kutsho uNkkz Limakazo ehlengezela inyembezi.

Uthe ufisa ukumbophisa lowo muntu “omqambele amanga.”

UNkkz Limakazo ubonge kakhulu umkakhe ongazange athande ukumqamba ngegama ngokuma laye ngesikhathi izakhamizi zikhuluma kubi ngaye ngobuthakathi.

“Sengitshona endlini angazi lokuthi ngiphume njani ngihamba hambe,” kutsho uNkkz Limakazo.

Share This:

Sponsored Links