Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

14 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

uMthunywa

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki yesibili yenyanga kaLwezi, ngilethemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu. Kulabo asebeqalisile ukubhala imihloliso yokuphela komnyaka ngithanda ukulikhuthaza ukuthi libale ingwalo zenu ukuze liphumelele.

Nanzi impendulo obukhangelelwe ukuphuma lazo:

1. Sithe 2. Daca 3. Mfi 4. Hluthu 5. Lothu 6. Jeqe

7. Nqotshe

Lamuhla sizaxoxisana ngezitsha ezehlukeneyo ezazisetshenziswa endulo ukuphatha loba ukwenza okutshiyeneyo. Kuhle ukuthi sibewazi lawomagama njalo azasiphathisa ukuthi silondoloze isintu sethu.

Isibonelo: Insinjana ecijileyo nganxanye kwathi ngapha ngesidindini yaba lembobo-lusungulo

Khetha impendulo kulezo ozinikwe ngaphansi

1. Isitsha esisasibhebhedu esilezikhadlana esokwengula izinanakazana embizeni yotshwala -.

2. Isitsha sokugcinela amabele eselukwe ngotshani saba lomlomo omncane ——

3. Isitsha okusengelwa kuso ——

4. Isitsha sokuphathela amasi esenziwe ngokhomane –

5. Impahla eyelukwe ngemizi ukuze sihlale kumbe silale kiyo – 6. Isitsha esenziwe ngokukhanda izenge njalo singesokubasela umlilo-

7. Isitsha esibaziweyo okudliwa ngaso-

isiganu, ludengezi, ligula, lukhezo, yisikhetho, licansi, yisilulu

Sizahlangana njalo ngeviki ezayo. Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0778520007 ngeWhatsApp loba ngeSms. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo zakho kanye lezithombe zenu

Share This:

Sponsored Links