Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

07 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

uMthunywa

NGEVIKI edluleyo besixoxa ngokusetshenziswa kwezenzukuthi okungamabala athile achaza ukwenza ulutho oluthize acacisa ngokwenzakala kwezenzo ezithile.

Nanzi impendulo obungaphuma lazo:
1. ulele ngomhlane

2. unabile

3. unathe waqeda

4. ubophe waqinisa

5. umile

6. usukumile

7. usecakile / usezacile

8. uhlezi kuhle ngesinqe

Sizaqhubekela phambili njalo siphendula ngezenzukuthi eziqondileyo emitshweni elandelayo.

Isibonelo: Kade ngamlandulela kodwa lokhu ethe zale lami uyangilandela

Lapha-ke:

1. Wathi ebona amapholisa wathi ………. wacatsha

2. Izigebenga zamtshaya zamtshiya ethe …….. elele okofileyo

3. Inkuni zakhe wazithi …….. wazibopha zaqina

4. Umnewabo usethe ………… ubegula usecakile

5. Uyise wathi ethutsha wathi ………., wasukuma

6. Intombi yamuthi ………… yazihambela yamkhangela ingelandaba laye

7. Uthe …………. isiwiji emlonyeni usiphosele emlonyeni wasidla

 

Sizahlangana njalo ngeviki ezayo.

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0778520007 ngeWhatsApp loba ngeSms. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo kanye lezithombe zenu.

Share This:

Sponsored Links