Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

15 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

uMthunywa

SIYADIBANA njalo kuliviki bafundi, ngilethemba lokuthi liqhuba kuhle ezifundweni zenu.
Nanzi impendulo zemibuzo engalitshiyela yona kuviki ephelileyo:

1. Inyanga — umuntu owelapha ngezihlahla owathwasayo.

ii. Inyanga — esesibhakabhakeni ekhanyisa ebusuku.

iii. Inyanga — isigaba esisodwa senyanga zomnyaka ezingu-12.

2. Ukusa — Isikhathi selanga okuqalisa khona ukukhanya ilanga selizaphuma.

ii. Ukusa — ukuhlakanipha.

3. Umnyama — nxa umuntu ehlala esehlelwa ngokubi.

ii. Umnyama — isimo sokungabikhona kokukhanya.

4. Insimu — inganekwane loba sithi insumansumane yendaba exoxelwa abantwana kusihlwa ikakhulu ngogogo.

ii. Insimu — lapho okulinywa khona izilimo.

5. Ubukhali — Ulutho olucijileyo olusika kakhulu.

ii. Ubukhali — ukuthanda ukuhawukela ukudla okungayisikho kwakho.

Sizaqhubekela phambili sifunda ngamabala esintwini atsho izinto ezimbili.

Chaza ukuthi atsho kuphi okubuli amabala alandelayo:

a. Umoya

b. Intanga

c. Isimbo

d. umuzi

Kasihlanganeni kuviki ezayo sihlolana ukuze sibone ukuba siyasazi na isiNtu sethu.

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 ngeWhatsApp loba ngeSMS. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo zakho kanye lezithombe zenu.

Share This:

Sponsored Links