Uncategorized

Uyamthini umngane ongelandoda?

04 Jun, 2020 - 19:06 0 Views
Uyamthini umngane ongelandoda?

uMthunywa

Mehleli Dube

NGIYANGIZWE abanye omama bezigqaja ngokuthi, bona bangomazibambela indoda yeqhude, abancengi ndoda njalo into zomendo ngezakudala abakutshayi ndiva.

Abantu njengoba bengabantu sebabetha igama lokuthi ngomazakhela, uzonda akhukhumale okonanane ophuma emsenyeni omunye umuntu nxa umbiza ngelokuthi mazakhela, ngoba lona esintwini lingesibala elihle ngoba kuvamile ukuthi abantu balembese ngezenzo ezingaqondanga.

Uzwe kuthiwa ngesinye isikhathi, kambe umazakhela ubengalaya umlobokazi, yini angamexwaya khona, njalo uzwe amanye amadoda ekhuluma labomkabo bethi, umngane ongela ndoda kasimuntu oqotho ngoba uzamfundisela eceleni, amfundise ubuhlongandlebe lokungakhothameli umkakhe, ngitsho sibi sobunondindwa ngoba becabanga ukuthi okwenza aswele indoda engeyakhe yikutshintsha imiqamelo, lamuhla ujola loNdlovu kusasa loNyambose.

Lemisebenzini abanye bangavele bakwazi ukuthi ungumazakhela basuke bakwenze isichaka, bakhulume loba yini abayithandayo bakhohlwe ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyabe engazithandelanga esenziwa ngumumo wezinto.

Abanye baze balise labantwababo ukuthi badlale labantwana bakamazakhela ngoba bebona kuyizinto nje ezingela mthetho ezingalonjwa nhlanyelo.

Musa ukulahla ithemba uzidele, ungaziphatha uzayithola indoda engeyakho, ukuze lawe uhlonitshwe emphakathini.

Ayixabene.

Umlobi uthinteka ku0714355641

Share This:

Sponsored Links