Uncategorized

Uvalelwa phakathi kwebhokisi lesidumbu

16 May, 2020 - 09:05 0 Views
Uvalelwa phakathi kwebhokisi lesidumbu ULindiwe owavalelwa phakathi kwebhokisi

uMthunywa

IZIGEBENGU zathi zigqekeza emotsha zakhiyela uLindiwe phakathi kwebhokisi.

Ebona ukuthi angacina esehluleka ukuphefumula watshaya isivalo saze savuleka, waphuma phakathi. Abathengi lwabatshaya lwabeqa uvalo bebona uLindiwe eseqa ephuma phakathi kwebhokisi.

ULindiwe Ngwenyama (49) onguReceptionist emotsha ye-Ubunye Funeral Parlour, eTembisa  uthe izigebengu lezi sezimkhiyele phakathi kwebhokisi elimnyama, zakhwathaza yonke indawo ewofisini zatshontsha iR2 800, ikhompuyutha kanye lesikhwama sakhe.

ULindiwe olokhu ehlukumezekile ulandise ngesehlakalalo lesi, ehlengezela inyembezi.

Uthe izigebengu lezi zathi zingena zazigqoke ama-mask zingathi ngabathengi.

“Ngazifafaza umuthi wokubulala amagcikwane qede ngacela ukuthi zihlale phansi, kodwa omunye wazo wahle wakhipha umbhobho wathi bafuna imali,” kutsho yena.

“Ngabatshela ukuthi akulamali kodwa bahle bacunuka ngamandla, omunye wakhupha intambo zezicathulo zami wangibopha izandla kanye lenyawo.”

Bathi bebona ukuba intambo zezicathulo kazisebenzi benza ongeke ukucabangele.

“Bathi ngiye labo lapho okulamabhokisi khona andubana bangilaye ukuthi ngingene kwelinye lawo bengikhombe ngombhobho,” utsho ekhala.

“Ngangiqhuqha njalo ngikhumbula ukuthi bazangidubula ngiphakathi kwebhokisi.

Kubikwa bamtshiya phakathi lanxa wayesephefumula nzima.

“Kangizange ngilinge ukukhahlela ibhokisi belapho, ngoba ngangisesaba ukuthi bangangiphendukela bazongiqedisa,” nguLindiwe lowo.

“Ngabezwa sebephumile kodwa ngehluleka ukuphuma ngoba babe khiye ibhokisi ngaphandle. Ngangibona angathi ngizakufa. Kangikaze ngithandaze njengamhlalokho.

“Ngathi ngisizwa sekungene amakhasimende ngazama ukubanga umsindo kodwa kakho owangizwayo, ngacina ngifuqa ngamandla isivalo ukuze ikhiye ivuleke.

Ngemva kokubalandisela okwakumehlele bamphelekezela enkambeni yamapholisa ukuyabika.

Uthe isikhathi asichitha ephakathi kwebhokisi sifana lesomuntu obeseGehena.

Umnikazi wemotsha uJabu Mabona uthe wathi esamukela umbiko lo waphanga wayafika ewofisini.

Share This:

Sponsored Links