Uncategorized

Uvalelwa endlini 24/7. . . Kukhona okutshaya amanzi

13 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
Uvalelwa endlini 24/7. . . Kukhona okutshaya amanzi UNokuthula Mpofu

uMthunywa

Ethel Ncube

IZAKHAMIZI zesiqintini seMahlothova eMguza zikhathazekile ngendlela enye imuli ephethe ngayo elinye ilunga layo nanko phela kubikwa lumuntu olinina elileminyaka engu-26 yokuzalwa uhlala evalelwe endlini sasibotshwa. 

Izakhamizi zithi indaba le isilesikhathi isenzakala njalo uNokuthula Mpofu otshona evalelwe endlini, ubonakala gqo nje ephuma esiyadinga amanzi mhlawumbe awokugeza okwenza abantu bacabangele ukuthi mhlawumbe kukhona okutshaya amanzi. Isizatho sokuba yindaba engaphumi phandle abomdeni kabasivezi okwenza abantu bacabangele ukuba wenziwa umatholwane.

Ekhuluma lentatheli omunye wezakhamizi zakule indawo uMnumzana Donald Moyo oveze ukuba indaba yokuhlukumezwa kwalo owesifazane iyabahlupha.

“Njengesigaba kusizwisa ubuhlungu ukubona umntwana ephathwa ngalindlela, akusithozisi. Kuyini okufihlwayo umntwana etshona evalelwe endlini engaphumi phandle?

“Utshona endlini bemkhiyele, nxa efuna ukuyangaphandle uyela khonapho endlini adle khonapho ukudla. Umntwana lo yinkazana njalo uyise wabhubha, uhlala loyisekazi, ugogo lokhulu. Unina kahlali laye.

“Umntwana lo kwelinye ilanga wathi esiyachitha ingcekeza yakhe yangaphandle wahle wabaleka wangena indlela ethi uya kunina bahle bamlandela masinyane bayamthola engakafiki bamtshaya enyaweni zaze zavuvuka bamvalela endlini. Phandle kabonwa, utshona ekhiyelwe endlini.

Intatheli ibuye yaxhumana lesinye isakhamuzi uNkosazana Tholumusa Dube oveze ukuba yena sowake wafika esithi udlula embona bala ukuthi ambone.

“Mina ngafika sibili emzini lo ngazibuzisa ukuthi untombazana ungaphi bathi ulele uyagula ngathi ngicela ukumbona bathi ngibuye kwelinye ilanga manje kumbe yena wezwa waphendula esendlini wathi ‘ngikhona, bangikhiyele endlini’. Ugogo ukuthi aphendule acace ngitsho.

“Waba lenhloni umntwana esithi ukhona wathi uyisekazi nguye olamakhiye uzabuya evula useduze, ngasola.

“Kwathi ngelinye ilanga ngambona evela chitha ingcekeza ngahle ngathi ngidlule ngimbona, ngisithi ekuhle nje angibonanga ukuthi bamfihla ngaphi, bahle bathi uphumile.

“Ngobuhlungu esibuzwayo sihambe sayabika emapholiseni athe azocwayisisa ukuba kuhamba njani nxa kubuzwa ngaye kuthiwa uyagula kodwa thina simazi ephilile.”

UMthunywa uxhumane losobhuku wakule indawo uMnumzana Dibanisa Dube ovumileyo ukuba kuliqiniso ukuba kulomuntu ohlala evalelwe endlini.

“Mina ngatshelwa ukuba unkazana lo ucatshile ngathi kabamveze nxa bengamvezanga, ngiyababophisa emapholiseni yikho ukukhuluma kwabo besithi bayamvalela ngoba ugula umkhuhlane wengqondo uyawumana yikho behlala bemvalele.

“Indaba yakhona iyahlupha ukuthi bafihlani azakukhuluma ebantwini bakuzwe, asazi. Asazi ukuthi kuhamba njani kodwa ukubonakala kabonakali uhlala evalelwe,” kuphetha usobhuku uDube.

Intatheli ikhulumisane lodadewabo kaNokuthula uNkosazana Choice Mpofu onguye oveze kuntatheli ukuba ngesikhathi kubikwa udadewabo wayeduke lezwe, waphenduka esithi wayeselula inyawo.

“Thina sathi simbuza ukuba ubevela ngaphi wathi yena ubeselula inyawo njalo ubengakwazi ukuthi uzafika khatshana, njalo waphinda waxolisa ukuthi usuke esedingwa,” kuchaza uNkszn Choice Mpofu.

Usobhuku uqhubekele phambili wathi watshelwa ukuba umntwana ulahlekile kodwa kangizange ngatshelwa ukuba usetholakele, ngakho ngisizwa ukuba ukhona ekhaya koMpofu ngavele ngazitshela ukuba lokhu okukhulunywa ngabantu kuliqiniso.

“Uthe bakhangelele ukuthi amapholisa enze ucwaningo oluzaphathisa uNokuthula,” kulandisa uMnu Dube.

Ugogo kaNokuthula uMaggie Dube wale wemba phansi ukuthi bavalela uNokuthula endlini. 

Share This:

Sponsored Links