Uncategorized

Usumdumisa njengemota umuthi weMalawi

15 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Usumdumisa njengemota umuthi weMalawi UMadzibaba Emmanuel Mutumwa

uMthunywa

Ethel Ncube
NGENXA yothando lwemali kulendoda yeMucheso eBinga esizisola ngokudinga umuthi wenotho eyawuphiwa ngenye inyanga osuyihlanekele osekubangele ukuthi umkayo ahlale eduma njengemota.
Isindabaphenduli le ivele ngoMvulo kuyonale iviki lapho uMnumzana Zamani Mwembe aphumele khona egcekeni ukuthi udinga uncedo lokulahliswa umuthi awunikwa ngenye inyanga yeMalawi owaphenduka waba yinyoka. Kubikwa inyoka le isibangele ukuthi unkosikazi wakhe, uCautioner Ncube aphambane ingqondo njalo ahlale eduma njengemota ebhoda egumeni.

Esinye isakhamuzi esikhulume loMthunywa uMnumzana Elliot Mudenda owayekhona uMnu Mwembe eveza ukuthi uphakathi kwamalangabi lemuli yakhe ngomuthi awuthatha kwenye inyanga.

“UMwembe wathi kwafika inyanga yeMalawi esigabeni wahamba waya kiyo ethi udinga umuthi wokwenza amabhizimusi njalo lokuthi enelise ukuthenga imota.

“Inyanga le yathi kakhe amahlamvu esihlahla wawakha aphenduka aba yimali. Inyanga le yathatha leyomali yasimlaya ukuthi ayekhangela lapho atshiye egebhele khona amaqanda ngelanga elilandelayo. Lakanye wavuka wayakhangela wathola kulemali engange$80 000 wayibeka endlini engakayisebenzi. Uthe esesiyayithatha wathola leyomali isiphenduke yaba yinyoka,” kubika uMnu Mudenda.

Uqhubekele phambili echaza ukuba imali le eyaphenduka inyoka yiyo eyahle yaguqula impilo yakhe leyemuli yakhe.

“Uthi inyoka le ihlala ibhoda phakathi endlini njalo usezame konke okusemandleni akhe ukuyibulala kodwa kuyehlula. Inyoka le uthi isibangele ukuthi unkosikazi wakhe agule njalo ahlale eduma njengemota njalo esenza angathi utshayela imota athi uyayifuna ngesikhathi edinga umuthi webhizimusi lokuthenga imota,” kulandisa uMnu Mudenda.

Iphephandaba likazulu lixhumane losobhuku wakule indawo uMnumzana Million Mudenda oveze ukuba baphakathi kokuxazulula loludaba.

“Imuli yakoMwembe iphakathi kobunzima obukhulu. Inyanga eyabapha umuthi yabenzela ulunya njalo khathesi kayisekho lapho ayibona khona, seyabuyela kibo eMalawi.

“UmkaMwembe yena usephathekile emzimbeni ngenxa yenyoka le njalo kuzanywa ukulungiswa ukuthi elatshwe. Umphurofethi usichazele ukuba nxa kungelaphekanga kuhle kungafa abantu abane abemuli le kungakho kuzasentshenzwa ilanga lonke,” kubika uSobhuku Mudenda.

Intatheli ixhumane lomphurofethi uEmmanuel Mutumwa onxuswe ukuzoncedisa imuli yakoMwembe ovumileyo ukuba useBinga.

“Ngibiziwe lapha ukuzosiza imuli le ukuthi ithole uncedo, okwakhathesi ngiphakathi komsebenzi. Okunengi ngaloludaba khulumani labanikazi bendawo,” kubika uMutumwa.

Ebuzwa ngalokhu uMnumzana Mwembe uthe: “Kuliqiniso ukuthi kulomuthi osungihlupa emzini wami. Umkami laye uphathekile useduma njengemota.

“Inyanga eyangipha umuthi wokulungisa umuzi wami yangiloya. Khathesi kulenyoka ehluphayo ekhaya lami. Kunje siphakathi kwenkonzo khathesi eyokulungisa udaba lolu.

“Okokuthi ngahamba ngisiyadinga inotho akusiloqiniso abantu sebezikhulumela nje,” kuphetha uMnu Mwembe

Share This:

Sponsored Links