Uncategorized

Usephenduke inhlekisa okhukhunyalelwa yisisu . . . ‘Sengifana lento exotshwe kwathiwa iyofela kude’

28 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Usephenduke inhlekisa okhukhunyalelwa yisisu  . . . ‘Sengifana lento exotshwe kwathiwa iyofela kude’

uMthunywa

UZIFANISA lomuntu obulewe ephila owesifazane weNtabeni kaShwi, eDambuza, osephenduke inhlekisa emphakathini ngenxa yokukhukhumalelwa yisisu ngemva kokuhlinzwa esibhedlela i-Edendale. UBawinile Malevu (47) ukhala ngi izinyembezi uma exoxa ngosizi le kwendlela esibukeka ngayo uthi siyatshisa, sibuhlungu kanti futhi silokhu sikhukhumala. UMalevu uthe akasakwazi ukuhamba, uma echitha amanzi kuphuma into eluhlaza elephunga elibi sengathi ubolile useze wanezimvlaphu.

Uthe ukukhukhumala kwesisu kuqale ngo-2016 ngemva kokuhlinzwa afakwe into ayichaze njengesaka elibambe amathumbu kulandela ukutshelwa ukuthi umhlwehlwe obuwabambile sewonakele aselengela phandle.

“Ngomnyaka ka-2010 emva kokubeletha kulesibhedlela ngokuhlinzwa (C-Section) sengilenyanga eziyisithupha ngilezinhlungu ezingapheliyo, ukopha kanye lokuvuvuka kwenkaba eyayisitshintshe umbala ngaqonda esibhedlela seCaluza. Ngatshelwa ukuthi lezinhlungu zivamile nxa usuvale inzalo,” kutsho yena.

Uthe wayelokhu evakatshela njalo esibhedlela ekhala ngento eyodwa kwathi ngomnyaka ka-2012 umtholampilo wamhlelela ukuba ahlangane lodokotela owathola ukuthi amathumbu akhe alenga ngaphandle kudingeka ayohlinzwa esibhedlela. Uveze ukuthi esibhedlela basola ukuthi unama — ulcer, baqhubeka bemhlola isikhathi esingangeminyaka emithathu kodwa bangatholi lutho. Kwathi ngomnyaka ka-2016 babona ukuthi udokotela wesibhedlela wayeqinisile ngendaba yamathumbu aphandle.

“Ngahlinzwa mhlaka 18 Nhlolanja 2016, ngabuya ngosuku enganginqunyelwe lona ukuthi ngizoqhaqha izitishi kwathiwa ngiphole kahle.

Kwathi ngomnyaka ka-2017 ngalokhu ngigqigqa odokotela ngoba ngingazizwa kahle,” kutsho uMalevu.

UMalevu uthe ngomnyaka ka-2018 zanda izinkinga kwathiwa kumele ahlinzwe futhi lomthungo wokuqala uvulekile uzadluliselwa esibhedlela iGreys. Uthe bamhlola basebesithi ngeke bakwazi ukumsiza kumele abuyele kulesibhedlela ahlinzwa kuso ukuze bamlungise.

“Sengibuyele bangisa ku- scan, mhlaka 18 Ntulikazi 2019 impumela ithe iphuma udokotela wathi angisahambi amathumbu asengaphandle asevinjwe yilenyama engaphandle njengoba umthungo uqhaqhekile. Ngosuku olulandelayo ngathi ngisehla embhedeni ngezwa isiyezi ngabanjwa kwathiwa njengoba ngihlinziwe akuvumelekile ukuthi nginyakaze kulento engifakwe yona,” kutsho yena.

Uthe uma ebuza ukuthi ufakweni watshelwa ukuthi abakwazanga ukuwuthunga umhlwehlwe wafakwa ipheshi elingeke lisakhitshwa, libuhlungu kodwa uzolijwayela. Ungeze ngokuthi aphinde abuye ngosuku anqunyelwa lona ukuthi azokhipha izititshi ngesikhathi beziqhaqha ezwe sengathi ziyahlephuka, acele ukuba anikwe umjovo wezinhlungu banqabe.Uthe angawuboni umehluko ziqhubeke izinkinga aphindele esibhedlela ngomhlaka 13 Mpandula 2019, udokotela ambotoze isisu kabuhlungu athi kumele ayohlinzwa okwesithathu.

“Bangikhipha lento abangifaka yona bafaka enye bangangiphi imithi yokuthiba izinhlungu emva kokuhlinzwa kwathiwa akukho engitshiyelwe khona. Ngakusasa ngayicela kudokotela wami wanganginaka ngacela omunye ngoba ngangiphethwe layikhanda. Emva kwezinsuku ezintathu ngakhitshwa nganikwa amaphilisi angu 20 besengisizwa elinye lungu lomphakathi elingiphathela lapho lisebenza khona noma ngizithengele ekhemesi,” kutsho uMalevu.

Uthe emva kokuhlinzwa kangaka akubanga lomehluko waphindela esibhedlela bamtshela ukuthi sebeyasaba ukumhlinza futhi ngoba kuyacaca lento ayizwani laye. Uthi uma esecela ukukhitshwa lento eyafakwa kwathiwa useyobekezela mhlawumbe boze bamhlinze emva kwezinyanga eziyisithupha. Sengifana lento exotshiweyo kwathiwa ayiyofela kude, kuphetha uMalevu.

Share This:

Sponsored Links